Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
128 TEßRASL. V. H. EUPIIRAAT- EN TIGRISSTELSEL. § 27.
De tweelingstroomen Euphracat en Tigris ontspringen
beide op het hooggeberg-te van Armenië, en wel de Tigris geheel
in de nabijheid van den reeds (uit twee bronaimen) vereenigden
bovenloop des Euphraats, en blijven dan over het geheel even-
wijdig. In hun middenloop sluiten zij de ruime, naar het
ziiiden steeds naauwer wordende vlakte van Mesopotamië in,
die in de oudheid door kunstmatig geregelde besproeijing vrucht-
baar was, maar thans in het binnenste gedeelte op eene woes-
tijn gelijkt, waaruit plunderende roovershorden, verscheurende
dieren, verwoestende zwermen van sprinkhanen en verschroei-
jende winden komen. Nadat de beide ri\-ieren, wier brongebied
slechts 150 mijlen hemelsbreedte van de monding ligt, in dub-
bele stroomontwikkeling (de Euphraat bijna 350 mijlen ver,
dus ongeveer gelijk aan de lengte van den Donau) een stroomge-
bied zoo groot als Duitschland hebben besproeid, storten zij zich
vereenigd onder den naam van Schat el Arab door verschei-
dene armen in de Perzische golf 1). Met deze vormen zij eenen
door de natimr zelf aangewezen weg van de Indische tot aan de
Middellandsche zee, van het oosten tot aan het Europesche westen.
a. Yan het Armenische hoogland, of het brongebied van
den Euphraat, Tigris en Araxes, behoort alleen het zuidelijk ge-
deelte tot Aziatisch Turkije, het overige tot Rusland. Naauwkeu-
rig op de grens van beide rijken, zuidelijk boven het dal van den
Araxes, die in zijn midden- en benedenloop grensrivier is, verheft
zich de Ararat, wiens naam reeds in het begin der historische
tijden voorkomt, daar Noach hier gedurende den zondvloed bleef.
De mcening der Armenische aardrijkskundigen, dat de Ararat, even
als hij het middelpunt van hun land is, ook het midden der wereld
uitmaakt, is niet zoo geheel ongegrond, daar hij werkelijk bijna in het
middenpunt der groote landlinie der oude wereld (tusschen Kaap de Goede
Hoop en de Behringstraat) ligt. Hij bestaat uit den grooten en kleinen
Ararat (de eerste 16 000', de laatste 4000' lager). Gene heeft het aanzien
1) Volgens de jongste berigten heeft de Euphraat sedert eenige jaren
zijne tot dusver gevolgde bedding boven Hilleh, op het veld van Baby-
lons puinhoopen, verlaten en een meer westelijken loop genomen, waar-
bij hij zich in meren en moerassen verliest, die zich tot aan de Per-
zische golf uitstrekken.