Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
VIII VOOEREDE.
handeling „over het historisch element der aardrijkskundige we-
tenschap" tegen zulk eene vermenging van vreemdsoortige, hoe-
wel toch verwantschapte elementen bepaaldelijk was te velde
getrokken. „Die wetenschap," zegt hij, „welke eerst het be-
koorlijke in de voordragt of het nuttig gebruik uit andere weten-
schappen moet putten en eigen kiem ter ontwikkeling mist, zal
ook aan andere wetenschappen of aan het leven zelf niet tot nut
verstrekken of ze vooruit brengen, en de doodgeborene zal even-
zeer levenloos blijven en door geen schoon schijnende tint leven
ontvangen. Zij zal dan geenszins behooren tot de vakken van on-
derwijs, die tot eene humane vorming van den menschelijken
geest strekken en zoo ook geene eigene plaats ver-
dienen in de rij der s oho o 1 w e ten s c h a p p en.
Dat het waarlijk vormende element der Kittersche wijze van be-
schouwing, vooral voor de school, grootendeels bestaat in de
vergelijkende methode, werd maar door enkelen erkend
en bepaald verklaard, zoo als door den Deen I. F. Schouw, die
„de verbazende ophooping der stof, het gebrek aan zamenhang
en aan eene „V ergelijkende behandeling, die in an-
dere wetenschappen zulke goede vruchten
heeft opgeleverd," als hoofdgebreken der aardrijkskun-
dige leerboeken aanmjst.
Deze ook op den titel aangekondigde vergelijkende wijze
van behandeling is hier veel sterker volgehouden, dan men tot
hiertoe gewoon was te doen; daarom bevat het boek eenige
duizenden namen minder, dan die, welke tevens de plaats van
een aardrijkskundig woordenboek moeten vervullen. Evenmin
heeft het zich ten taak gesteld om eene opsomming te geven
van de zoogenaamde merkwaardigheden der afzonderlijke ste-
den, die in het geheugen van den leerling dikwerf tot de zon-
derlingste verwisselingen aanleiding geven. Alleen bij de be-