Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
DEKAN. § 22. 89
gebergte; zijne grootste zijrivier is de Brahmapoetra, die (grooter
dan de Ganges) slechts gedeeltelijk tot Indië behoort. In Benga-
len, en wel in de ongezonde vlakten aan de kust, aan den eenigen
Gangesann, dien cenigzins diepgaande schepen kunnen bevaren, is
sedert het midden der vorige eeuw de nieuwe hoofdstad van het
geheele land. Ca Icutta (413 000 inwoners, met de in de nabijheid
liggende dorpen en tegenover gelegen steden 900000 inwoners?),
als de marktplaats voor het groote gebied van den Ganges opgeko-
men en is thans de eerste haven van Indië.
C. Dekan of het groote schiereiland in het zuiden van het
"Vindhia-gebergte maakt in het midden een van het overige hoog-
land van Achter-Azië volkomen afgezonderd tafelland (3000 tot
5000' hoog), dat in 't oosten en westen door de Ghatta-gebergten
(nog 1000 tot 2000' hooger) begrensd en ingesloten wordt.
a. De westkust van Dekan is uit hoofde van hare gunstige
ligging voor den zeehandel reeds van de oudste tijden af het
hoofddoel voor de scheepvaart geweest en in de nieuwe tijden het
eerst door de Portugezen bezet geworden. Van de eertijds aan-
zienlijke bezittingen van dit volk op de kust is alleen het verval-
len Goa nog over. De Britsche hoofdstad van West-Dekan is
Bombay (750000 inwoners?) met eene voortreffelijke oorlogs-
haven.
Iii de nabijheid liggen de beroemde onderaardsche, in rotsen uitge-
houwen tempels van Indië; vooral is te Ellora de (1 mijl lange) zoo-
genaamde godenberg van boven tot onder in Terdiepingsgewijze boven
elkander liggende grotten uitgehold en in ontelbare tempels (van welke
alleen 20 aan den god Siwa behooren) tot een waar pantheon der In-
diërs herschapen.
Het zuidwestelijk kustland of Malabar gelijkt naar een groo-
ten terrasvormigen tuin, waarin vooral de peper- en betelstruik,
de palm, de suiker enz. welig groeijen; hooger volgen de tekbos-
schen, hout dat bijna aan geen bederf onderhevig is, en waar deze
ophouden, beginnen de bosschen van het kostbare sandelhout.
Daarom werd deze kuststreek een der vroegste middenpunten voor
den wereldhandel met talrijke markten.
h. Het tafelland, dat met eene langzame rijzing van't noor-
den naar 't zuiden zich verheft, beslaat verreweg het grootste ge-
deelte van Dekan. Het wordt alleen doorsneden door weinige rijen
heuvels en daalt allengs naar het oosten, waarom de rivieren wei-
nig verval hebben. Het land heeft enkele zeer vruchtbare deelen,
andere zijn middelmatig, vele streken liggen er nog onbebouwd.