Boekgegevens
Titel: Allereerst leesboekje voor kinderen
Auteur: Prinsen, P.J.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1821-1825
7e dr
Opmerking: Dl. 1. - 1821. Dl. 2. - 1824. Dl. 3. - 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-999
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201745
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Allereerst leesboekje voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 45 ')
hehhen, dat men doet, wß^ men belooft. Meent ßy dat ook ?
De kinderen dachten allen ook zoo^ en de vader hernam:
Vfat alle menfchen willen ^ is een algemeene wil, en een
algemeene wil is eene wec.
H^eet gy u nog te herinneren^ myne kinderen ! zeide de v«-
der, dat gy gaarne wildet weten wat regt ea onregt is P Bi:
kan ik u nu zeggen, luistert :
Al wac met de wecteii overeenkomt is regt.
Al wat niet met de wetten overeenkomt is onregt.
47.
WIE IS RIJK?
Op zelcer dorp fpraken twee kinderen, een broeder en eetie
zuster, met elkander over hunue ouders. De een meende dat
ti] rijk waren en de andere arm. De eerfte zcida : wi'i heb-
ban immers een huis, een twin, vee en land. Ja, zei de an-
dere, maar wij hebben geene knecbt«, koetfen, paarden of
mooije kleederen. Wij zijn altijd op dezelfde wijze gekleed
en kunnen ons niet eens fierlijk aankleeden , zou als de Hee-
ren en jufvrouwen iu de ftad*
Een buurman, die deze twitt aanhoorde, fprak: kinderen!
gij moest nu uw gefprek eindigen; het ïs vtn daag eenen
mooijen dag» en ik moet naar de flad, gaat gij mede? De
beide kinderen waren terftond gereed, als hunne ouders het
toezonden. De buurman vroeg het voor hen, en zij gingen
naar de ftad.
Toen zij binnen de poort gekomen wareo, maakte de buur-
man hen opmerkzaam op de groote huizen en op de beeren
en jufvrouwen. Hij weec ben hoe kostbaar velen gekleed
•waren; hoeveel zilver, goud en juweelen zij droegen. Hij
toonde hun de prachtige koetfen en fchoone paarden, die de
aanzienlijke menfchen van de eene plaatg naar de andere bras-
ten. Hij verzocht hen teven«, dit alles niet te vergeten, op-
dat zij das ondeL' weg wat tezämen koudeo praten.
Spoedig had de bnnrman zijne boodfchappen gedaan en keer-
3 de met de kinderen naar hui« terug. Naauwelijks waren zij
buiten de poort , of zij begonnen het volgende gefprek.
Buurman. Gelooft gij, lieve kinderen! dat de opgefchikte
beeren en dames, die gij gezien hebt, en de lieden, die in
groote huizen wonen en in prachtige koetfen rijden , rijke
lieden zijn 7
Kinderen. Wel ja, buurman! want hoe zou men dit alles
kannen hebben, zonder rijk te 2ijn ?
B.
t