Boekgegevens
Titel: Allereerst leesboekje voor kinderen
Auteur: Prinsen, P.J.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1821-1825
7e dr
Opmerking: Dl. 1. - 1821. Dl. 2. - 1824. Dl. 3. - 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-999
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201745
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Allereerst leesboekje voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 44 )
46.
REGT EN ONREGT.
De yaäer, die te voren dikwyls met zyne hinderen oyer
yerjchillende dingen had gefproken^ werd eens door zynen
zoon Pi ETER gevraagd: Vader i wat is regt en anregt
Be vader antwoordde: dat Zal ik u van tyd tot iyd
heren kennen, myn jongen I althans u daartoe op den weg
helpen.
Nog op denzelfden dag werd op het dorp verteld^ dat
even in de huurt ^ een mensch vermoord was. De kinderen
ontroerden, doch de vader zeide: waarom zyt gy ontroerd ?
Mogelijk wilde die man wel y dat hem zulk kwaad gedaan
werd. Maar alle kinderen riepen: Neen^ vader i dat wil
geen mensch.
Des avonds fprak ieder van het goed fluiten der deuren
en vensters j lehalve vader^ die vroege waartoe dit moest
geFchieden ?
Kinderen. Om de dieven huiten ons huis te houden ^yader l
Vader, JVaarom wilt gij de dieven werend
Kind. Omdat wij gaarne onze goederen behouden wUlen,
Vader. Maar wie weet ^ mijne kinderen! of onze huur-
man zijn deur wel fluit ? en of hy wel zoo gaarne zyn
goed behoudt?
Kind, ya, vader! dat willen zeker alle menfchen.
Op den volgenden dag was een byenzwerm weggevlogen ^
en de vader beval, zynen zoon Ferdinand , dien te zoe*
ken, onder belofte van eenen gulden, als hy denzelven vond.
FERDINAND was ZOO gelukkig van hem fpoedig te vin-
den, en verlangde nu den beloofden gulden*
Vader. Waarom vraagt gy nu om den gulden ?
Perdinaiid» Om dat gy my denzelven beloofd hebt, vader !
Vader. Dat is waar , maar gy vraagt toch wat veel; an-
dere menfchen verlangen immers zoo niet, dat men doet wat
men beloofd heeft ?
Ferd. Dat zegt gij er maar om, vader! alle menfchen
verlangen dat.
Vader. Meent gy dat, mijn jongen ? Daar heht gy dan
uwen gulden. Roept nu uwe broeders en zusters•
Toen de kinderen allen te zamen waren ^ vroeg de vader ^
r>f zy wel wisten wat hy hen gisteren gezegd had V De kin-
deren antwoordden,, dat alle menfchen gaarne willen blyven
leven; dat alle menfchen willen behouden wat hun toekomt.
Zn m zcidede vader ^ heb ik gehoord^ dat alle menfchen gaarne
heh'