Boekgegevens
Titel: Eerste leerboek voor meerbejaarden, die nog niet lezen kunnen: ten dienste van zondags- en liefdescholen
Auteur: Rijkens, Roelf Gerrit
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1841
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7683
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201740
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Aanvankelijk lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste leerboek voor meerbejaarden, die nog niet lezen kunnen: ten dienste van zondags- en liefdescholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
ïk moet hter met vtrzwfjgen^ dat ik Uj de zamenßeU'mg fetn dit
hoekje op het oog héb gehouden y dat JiJ-en hetzelve ^ hetzij men de ïeesm
lecrmjze van nieuwoi.d , van prinsen, vr.n wester, ynn van hey-
NiNGEN BOSCH, of weL van mij volge^ aJtijd zoude kunnen gebruiken»
Bc Iees-Uenvijz9 van mij niet,volgende ; zal men zich aan de herken-
ningsteek en s nUt hebben te fioren» Wil men dte echter b/j de oude fpel*
■methode in aanmerking n$men ^ het leeren fpelUn zal er zeer door be*
fpoedigd vjorden; v)ant hoe natuurlijker de klinkers en medeklinkers
voorden benoemd ^ hoe verflandiger bet leeren lezen gaat ^ en hoe meer
men hetzelve befpoedigt» Verkiest men den leerlingen eerst al de mede*
klinkers én klanken te leeren^ om dan tot het [pellen over te gaan ^ hiertoe
biedt het boekje de noodige gelegenheid aan; meent men eerst eenige
medeklinkers en klanken te moeten leeren^ om daaruit dan dadelijk woor»
den za:nen te ßälen enz., zoo vange men dadeiijk met de äste les aan^
leere vooraf de letters, die boven de v^oorden ßaan, welke dan in de
volgende lesfen voeder voorden herhaald. Dat ik de flof geß:hikt heb ^
qm daardoor het verfland van de gebruikers, die veelal tot ae lagere
ftanden beh joren^ cn bij welke de ontwikkeltnir van de zielsvermogens
dikwijls zeer gering is, op te fcherpen, zal ieder nadenkende fpoedig in
de oogen vallen. Om dit doel wel te bereiken y fpreke men met de
leerlingen ovet den inhoud van eiken volzin en trachte hierdoor ten voor''
deele van hun hart en verft and werkzaam te zijn. Het tweede ftukje
zal fpoedig volgen; heide zullen eene, zoo veel mogelijk, volledige zede-
leer en tSvens de noodige ft of tot Gndsdienftige onderhoudingen bevatten»
Jk dien hier nog te zeggen^ dat ik de vrijheid heb genomen^ eenige
weinige fpreuken in rijm van uilderdijk en huygens over te nemen,
Mogten mijne pogingen in dezen tot verheerlijking van God ^ ter be^'or-
dering van reim deugd en menfchengeluk ßrekken l
Groninjrcn, R. G. RIJKENS,
Augustus 182».
te weeg brengen. De lettergrepen van een woord h den ranvang te
fckleiden , is bij de beginfelen van de leeskunst van het grootft^ g^'^igt;
hierdoor -herkrijgt de leerling een intuitif denkbeeld van de Zffinenjleiling
eens woords. De overgang van het aanfchpuwelijke in dezen tot de
gewone wijze van fchrijyen is zoo ongevoelig genomen, dat die geens
vtotijelijk kan opleyeren*