Boekgegevens
Titel: Esprit de la conversation française: recueil de gallicismes
Auteur: Peschier, Adolphe; Gram, Johan
Uitgave: Leide: D. Noothoven van Goor, 1879 *
2e ed
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7238
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201633
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Esprit de la conversation française: recueil de gallicismes
Vorige scanScanned page
Bij alle Boekhandelaren verkrijgbaar :
A. Pésehier, Causeries Parisiennep.
Recueil d'entretiens propres à servir de mo-
dèles aux Etrangei"s, qui veulent se former
à la conversation Française. H2 pag. druk.«
posl 80 5de drok'/"Ö,75.
W. Van Ravenhorst, Kecuell de
Phrases françaises destiné à faciliter aux
élèves de nos classes moyennes l'étude des
mots et des expressions moins ordinaires.
256 pa^'. druks S«./* 1,00.
-H. Jackson en J. de Lange, tiids
in de Engeische Zamenleving, of eene uit-
gezochte verzameling van dagelijks te pas
komende gesprekken, Engelsch en Hol-
landsch, waarbij gelet is op het eigenaardig
en veelzijdig gebruik inzonderheid der werk-
woorden. 105 in 2 kolommen gezette pag,
post 80 I 0,75. '
Dr, C. W. G. E. Schwarzj Deut-
sche Diebtungen Ton der Hewegun^slitera-
tur bisvzur Gegeiiwart. Mil Hipgraphisch-
Literarischen Einleitungen. 40() pag. druks
groot 80.7 2.90. Oob. :n linnen /'S.SO.
A. Th. Peucker, Histoire de la lit-
térature Française, àl'usage des Écoles. 100
pag. druks A0,90.
Duitsche Koopmans-Corres-
pondentie, bevattende eene in vorm en
bewoordingen aan.het werkelijk handelsver-
keer ontleende vprzaraeÜtig van 271 Model-
brieven, toepasselijk op de meest moeielijke
zoowel als op de gewone gevallen, die in
de verschillende takken van handel voor-
komen. 152p.'tg.drukspost8o3e dr. A0,75.
Engelsöhe Koopmans-Corres-
pondentie, bevattende eene in vorm en
bewoordingen aan het werkelijk handelsver-
keer ontleende verzameling Van 170 Mo-
delbrieven, toepasselijk op de meest moeie-
Içke zoowel als op de gewone gevallen, die
in de verschillende takken van handel voor-
komen. 142 pag. druks post 8°. 4de druk.
/ 0.75.
Prûîische Koopmans-Corres-
pondentie, bevattende eene in vorm en
bewoordingen aan het werkelijk handels-
Terkeer otitleende verzameling van 199 Mo-
delbrieven. toepasselijk op de meest moeie-
Hike zoowel als op de gewone gevallen, die
in de verschillende takken van handel voor-
komen. 142 pag. druks post 8ó. 4de druk.
/ 0.75.
Servaas de Bruin, Fransch Woor-
denboek in 2 din. (I. Fransch-Hollandsch.
II. Hollandsch-Fransch) volgens de Nieowe
Spelling, voorafgegaan door eeo volledig
overzicht van de vervoeging der Fransche
werkwoorden en geheel ingericht voor het
gemak van hen, die de Fransche taal noodig
hebben in het practische leven, en ook vooral
naar de behoeften van allen, die er zich op
toeleggen om Fransch te leeren. Naar de
beste bronnen bewerkt. 964 blz. druks, in
l3 kolommen. Geh. ih linnen f^.90,
\ Servaas de Bruin, Nieuw Engelsch
: Woordenboek, iii 2 deolen. (1 iingelsch- '
iHollandsch, II. Hollandsch-Engelsch.)waar-
|bij in deel I achter ieder woord aanschou- ■
Iwelijk de uitspraak grootendeels Webster
;gevolgd: vooral met het nog op dé behoeften
'van hen, die de Kngelsche taal aanlecren,
en van hen die het Engelsch gebruiken in :
het practische leven, naar de beste bronnen
bewerkt. 2e druk. 1600 pag. compr.dr.Geb.
in heel linn. hd,/'8,40,
S. Susan, Nieuw llooHnitsch-Neder-
landsch en Nederlandscb-Hoogduitsch Zak-
woordenboek, bevattende al de in beide ta-
len aangenomene woorden, in eigenlijke en
oneigenlijke beteekenis en verrijkt met de
njeest gebruikelijke kunstwoorden, spreek-
wijzen en spreekwoorden. 1252 in 2 kol.
gezette pag. Geh. in heel linnen band 2e
druk/" 3,90
Servaas de Bruin, Geographisoh
en Historisch Woordenboek. Inhoudend«:
ï De Nieuw«; en Oude Aardrijkskunde.2. De
Gewijde en Ongewijde Geschiedenis. 3. De
algemeene Biographie. 4. De Mytholngi.. ^
2 dln. met 2432 pag. compres^en maavdui- •
delijken druk m 2 kol. groot 80./•6,90,Geb.
in linnen fl,90.
Dr. L. A. Te Winkel, De Grondbe-
ginselen der Nederlandsche Spelling. Kege-
iing derspelling voor het Woordenboek der
Nederlandsche Taal 4e <lruk, opnieuw her-
zien door Prof. M. De Vries 280 pag. druks
groot 8° A2.75,
Dr. L. A.Te Winkel, Leerboek der
Nederlandsche Spelling. 6e geheel omge-
werkte en vermeerderde uitgave. 118 pag. !
druks groot 8°. ^.15.
Nieuw Volledig Zakwoorden- ,
boek der Nederlandsche taal, tevens be-
vattendp de meest gebruikelijke Knnst- en
Bastaardwoorden. Bewerkt naar de Groml-
beginselen der Spelling van Dr. M. De Vries
en Dr. L. A. TeWinkel. 4p druk, 290 in drie
kol, cotnpresgezette pag. Ingen./"1,15. Geb.
in heel linn. band roet verg. stempel f 1,40.