Boekgegevens
Titel: Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Auteur: Oostveen, W.F.
Uitgave: Purmerend: J. Muusses, 1890
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7061
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201561
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Vorige scan Volgende scanScanned page
115
dat ik de algemeene en bijzondere vrjjlieden en de rechten
van al mijne onderdanen, en van ieder van hen, zal be-
schermen en beveiligen en tot instandhouding en bevor-
dering van de algemeene en bijzondere welvaart alle mid-
delen zal aanwenden, welke de wetten te mijner beschik-
king stellen, zooals oen goed Koning schuldig is en behoort
te doen.
Zoo waarlijk helpe mij God aimachtii/!"
Nog klinken ze mij in de ooren, jongens, die woorden,
op zoo plechtigen toon te midden der indrukwekkende
stilte geuit. Waar zóó, onder opzien tot den Allerhoog-
ste, een Vorst zich aan Zijn volk verbindt, daar zal de
band, die beiden vereenigt, niet licht door vreemd geweld
of eigen verdeeldheid worden losgerukt en verscheurd.
Nadat de Koning nu den eed op de Grondwet had af-
gelegd , kwamen de leden der Staten-Generaal en legden
op hunne beurt, twee aan twee, in handen des Konings
den eed van trouw af, die hun eveneens bij de Grond-
wet is voorgeschreven.
Zoodra was dit niet geschied, of de wapenkoningen
riepen met luide stem: „ Leve de Koning!" en de verza-
melde menigte, zoowel in als buiten de kerk, herhaalde
dien kreet en schetterend trompetgeschal en kanongebulder
liet zich hooren.