Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter herhaling en uitbreiding van Taal en stijl
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongensweeshuis
Amsterdam: F.H.J. Bekker, 1881 *
7e dr
Opmerking: 1e cursus
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7000
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201552
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Stelvaardigheid, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter herhaling en uitbreiding van Taal en stijl
Vorige scan Volgende scanScanned page
vcrfdaarden zich zelfs bereid tnet eifjen hand weer op te
houwen, wat zij hadden helpen afbreken, zij hef dan ook
in een (feioijzigden bouwtrant. Zou misschien ook voor dit
laatste werk het uitzicht op monopolie ah hefboom hebben
dienst (jedaan ? Toen voor eenige jaren — dorh van meer
bevoegde zijde — de reactie ook in het faalo)idrrwijs plaats
gree/>, onderginge)i spoedig alle groote) v en klein ere sy traak-
kunsten voor schoolgebruik het lot der leer-feesboeken ; ~ en
verre van ons ^ ze terug te wenschen ! — doch nu vermei
men in een ander uiterste: practische oefeningen, zonder
theorie hoegenaamd. De afstand tusschen Scglln en (Iha-
rgbdis is niet groot.
O.} ze besch ei den )n eeni) i g is, dal t h eorie en pra k tijk /at nd
aan hand moeten gaan, inaar dat het deel der eerste moet
verschillen naar gelang van het gehalte der leerlin(/en en
de soort der school. Men zal trouwens niet ontkennen^ dat
leerlingen, die tot hoogere studiën bestemd zijn , i'rij ivat
meer theorie behoeven, dan dezulken, die zich aan hel
practisch leiden zulten wijden. Voorde gewone lagere school
ho)ide meïi zi^h tevreden met weinige, doch duidelijke en
bepaalde regels^ die gemakkelijk in het geheugen geprrnt
en loege])ast kunnen worden.
Nog een enkel woord over het gebruik van dit werkje.
Alvorens de leerlingen tot het maken eener taaloefening
overgaan, brenge men hun de daaroft betrekking hebbende
taalregels in herinnering^ of behandele met Iten de les uit
den I" Cursus. De. Stijloefeningen^ —althans de meeste —
dienen vooraf flink besproken te \vorden. Goed beha tuleid^
zullen zij den woordenschat der leerlingen vermeerderen ,
hen de kracht en beteekenis der woorden beter doe^i vatten^
en hen allengs gewennen, zich in afgeronde zinnen uit te
drukken. Men zal in dit werkje minder oefeningen over
de eigenlijke spelling vinden, wijl wij fnervoor aan het
dictee de voorkeur geven.
Ten slotte zij nog opgeme^^kt, dat al deze oefeningen, op
enkele uitzonderingen na, de proef reeds het>ben doorstaan.
Hiermede we^ischen wij aan dit werkje dezelfde goede
ontvangst toe^ die zijnen voortfangers is te beurt gevallen.