Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter herhaling en uitbreiding van Taal en stijl
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongensweeshuis
Amsterdam: F.H.J. Bekker, 1881 *
7e dr
Opmerking: 1e cursus
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7000
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201552
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Stelvaardigheid, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter herhaling en uitbreiding van Taal en stijl
Vorige scan Volgende scanScanned page
TT-ooi^EE^io^rr.
--
Wij achten het niet oreyitodiff^ tuet een enkel woord het
doel van dit werkje aan te wijzen.
Meer^nalen is ons de opmerking gemaakt^ dat voor ge-
wone lagere scholen, vooral ten platten lande^ de 2 Cursus
van Taal en Stijl wat te kras is. — Men achtte het daarom
wenschelijk, dat de practische oefeningen in den i " (hirsfis
vermeerderd, of wel een aantnl oefeningen in een afzon-
derlijk werkje als aanvulling aan den 1 " Cursus toege-
voegd werden. Wij hetfhen aan het laatste de voorkeur
gegeven.
Onze eigen ondermnding heeft ons bovendien geleerd,
dat ook in de scholen voor U. L. O. en Instituten eenige
oefeningen ter uitbreiding zeer nuttig zijn voor hen ^ die
den Cursus Itebben doorgewerkt.
Wij hebben er ook ontmoet, die het gebruik van taalregels
in de lagere school onvoorwaardelijk afkeuren, en hun
taalonderwijs geheel op het leest}oek, of dWeew op practisclis
oefeningen gronden.
Dat het leesboek als hulpmiddel t>ij het onderwijs in de
taal ui t) nun t ende diensten bei vijzen kan , is buiten kijf;
maar o. i. zal het daar nimmer het eigenlijke taalJjoek kun-
nen vervangen. Ook is het waar, dat een degelijk onder-
wijzer, met een beperkt aantal goed ontwikkelde ^et^r/mjym,
door practische oefeningen alleen, soms verrassende resul-
taten kan verkrijgen; doch wij gelooven niet, dat deze
methode voor de vaak zoo talrijke klassen onzer volksscholen
aanbeveling verdient. Wij beschouwen ze als eene over-
drijving , -00 eigen aan elk tijdperk van reactie. De lijd
is myj niet verre, toen b. v. het leer-leesbock in de lagere
school de eerste plaats innam. De reactie daagde op tiit
hef hooge Soorden ; het leer-leesboek werd onvoorwaar<lel\jk
afgekeurd, en weldra vervangen door eene reeks va)t lees-
boekjes, waarin de vorm alles, de degelijkheid ~ O en nog
minder is. Xauivelijks was echter de omkeer tot stand ge-
bradit en hel monopolie genoegzaam gevestigd, of dezelfde
tnatmen, die kort te voren zoo tmud doi staf geindoken
hadden over het leer-leesboek, deden amen de honorable, en