Boekgegevens
Titel: De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201541
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Vorige scan Volgende scanScanned page
Ö6 DE GESCH1EDBMIS
Vader. En echter bewilligde de Heer
ook hierin; want het gebeurde juist zoo als hij
verlangd had, het wollenvlies was droog en de
karde door den dauw zeer bevochtigd.
Jan. Het komt mij voor, Vader! dat
onze Gideon vnj twijfelmoedig was.
Vader. Minder tA-ifelmoedig dan gij denkt,
Ja tl! maar verbeeld u toch Gideon zoo als
hij waarlijk gefield was: opgevoed onder af-
godendienaars, tevens nederig van hart, klein
van zich zei ven denkende, en daarom naauvv-
liüis kunnende gelooveu, dat hij de man was,
dien Jehova tnt zulk een groot werk, dé
veilosiing van zijn vaderland en volk, geroepen
had. Ook komt het mij r.iet onwaaifchynlijk
voor , dat Gideon dit tweevoudig wonder
hcefc begeerd, om door dezen weg de hoofden
dér legerbenden^ die nu onder hem dienen zou7
den, te overtuigen, dat hij eene goddelgke roe-
ping had, om de Israeliten te verlosfen.
Koosie. Wat deed uu Gideon verder.
Vader?
Vader. Hij trok met zijne legermagt, ten
getalle van tvce en dertig duizend man, den
vijand te gemoete, en legerde zich aan de
zuidzijde der vlakte van JisreëU vlak tegen-
over de Midianitcn die ten noorden ftonden.
Koosje. Wel wal een hoop volks had
Gideon bij zich, t-wce cn derfig duizend
man]
Vader. Dit was niet veel in vergelijking
der vijanden, die een leger van honderd cn
dertig duizend man haddenen echter zeide
de" Heer tot Gideon:. „ Het volk , dat
„ gij by n hebt, is te talrijk; iudien ik u
„ daar-