Boekgegevens
Titel: De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201541
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Vorige scan Volgende scanScanned page
ya P « GESCHIEDE N X'ß
Koosje. Dat was waarliik eene droevigè
toefland voor de Israeliten, Vad£r!
Vader. ja, wel een droevige toe-
ftand , Koosje! en merkt hier vooral op,
kinderen! eene opklimmende verzwaring der god-
delijke oordeelen over hen. Eerst bezocht de
Heer dit ongehoorzame volk door de Mc-
fopotamiers , die verre afwoonden , vervolgens
door de Moabiten van de oostelijke grenzen
des lands, maar nu kwam het kwaad veel na-
der ; want niet alleen hadden de Filiflijnen
die zoo digt bij hen woonden, eenen inval ge-»
daan , maar opk de Kanaäniten, die in hun
midden waren , en die zij nu niet meer ver--
drijven konden , overheerschten en verdrukten
hen. Akelig was dus hun toeltand ; want
alle uitzigten op menfchelijke hulp en redding,-
waren verdwenen. Gelukkig dat J e h o v a , hun
en hunner vaderen God, getrouw bleef,
fchoon zij ontrouv/ w:aren geworden, want toen
2tj in deu hoogtn nood tot Hem riepen, ver-
hoorde Hii hunne Imekingen en gaf hün den*
verlosfer Barajc, die tot deze belangrijke on-
derneming werd aangezet door Debora.
Jan. W^ie was die Debora, Vader?
Vauer. Zij was eene aanzienlijke vrouv?
van buitengewone vermogens en geestkracht,
«iB getrouwd met eenen braven Israëliet, wiens
naam was Lappidóth, ook was zij eene pro-
fetes, die met goddelijke openbaringen verwaar-
digd werd. Zij had groote achting onder het
volk en werd in de belangrijkfte gevallen ge-
raadpleegd; onder eenen palmboom had zij ha-
rp tent geplaatst , daar kwamen de Israëliten
van alle oojdeii des lands tot haar, eu daar zij
te-