Boekgegevens
Titel: De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201541
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Vorige scan Volgende scanScanned page
62 de g b 3 c h i e ü^ n i 3
OïUNiëL deed wat hij konde en bleef Coot
zijn Vaderland en volk waken, tot de dood hem
van zijnen po5t onifloeg en in vrede tot zijne
vaderen verzamelde. En nu, kinderen! is het
meer dan tijd om le eindigen en ons ter rust
te begeven.
ACHTSTE AVOND.
Regt. 111: 13-31. en Hoofdfl. IV: 1-3.
Va de ft. Goeden avond, kinderen! ik bea
verheugd u allen wreder zoo bjjeen le zien, efl
na mijne komst te wachten, maar hebt gi) over
onze laatst gehOudene zamenfpraak nog wei eens
tiagédacht ?
Jan. Wij hebben al eens beproefd. Va-
der! wie van ons het meest onthoiiden heeft.
Vadrr. Heel goed. Jan! Dan zal dén
van u allen mg ook wel weten te zeggen, met
welk eenen Rtgter wij thaiis moeten beginnen.
Koosje. Dat weet ik wel. Vader! met
den tweeden Regiery Ehud.
Vader. Best onthouden, Koosje! Ik zal
dan ook maar voort aan het verhalen gaan. Niet
lang na den dood van den braven O t h n i ë l ,
verviel het dwaze volk op nieuw tot afgoderij,
en zocht, zoo het fchynt, door offeranden en an-
dere bijgeloovige plegtigheden, de gunst der af-
goden en de toegenegenheid der heidenfche vol-
ken te verkrijgen. Abifua de zoon van PU
neasy die toen het Hoogepriesterambt bekleed-
de , was even zoo min als zi;ne opvolgers in
üaat, om den flroom van het algemeen verderf
te