Boekgegevens
Titel: De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201541
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Vorige scan Volgende scanScanned page
éo DE 'eËSXHIEDENlS
duurde niet korrer dan 'acAt jaren. — WeUc
eene fchande voor de Israëliten ! welk eene
verachtelijke vernedering! zij, die als een vrij
volk, onafhankeliik in hot erfland hunner va-
deren konden blotijen en wpnen , moesten
■fchatting opbrengen, eerbied en gehoorzaamheid
bewijzen aan eenen afgodifchen koning ! Dit
alles begon nu het vernederde volk ook te ge-
voelen; zij erkenden nu, dat zij zonder GodS
hulp niets vermogten, en zochten daarom door
gebeden en fmeekingen den (rOD hunner Vade-
ren. Van dezen gehikkigen oogenblik bediend«?
zich nu O t H N j ë L , de dappere fchoonzoon
van den beroemden Ka Leb. Mij bewoog, door
goddelyken heldenmoed bezield , het volk , om
het juk der overheerfching aftefchudden, en zich
tegen den geweldenaar te handhaven.
Hendrik. Wilden de Israëliten wel naar
hem hooren, Vader?
Vader. Ja, Hendrik ! zijn raad vond
Ingang bij liet volk : in weinige dagen ftond
OTHi*iëL aan het hoofd van een leger dappere
itrijders , en toen Cufchan ILifchataitn
met zijne rooverbenden kwam, om zijne geëischte
fchatting met geweld te halen , werd hii ge-
ilagen, ziine kriigsmagt vernield en hij zelf aan
de Israëliten fchatpligtig gemaakt, ja de fchrik
van O t h ni ë i. s wapenen verfpreidde zich alom,
zoodat het volk eene rust genóót van veertig
jaren, zonder door vreemde vijinden geltoord te
worden.
Jan. Dat was eene heerliike overwinning.
Vader!
Vader. Dat was zij ook, Jdn! En
f)TiiNiëL vergenoegde zich lyetj met de Is-
ra-