Boekgegevens
Titel: De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201541
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Vorige scan Volgende scanScanned page
DB CeSPHI EDENIS
ke hoofdplaats van hun land, in welke zij zich
langen tqd hebben (taande gehouden. Ziet daar
nu, kinderen! het voornaamfle, dat gij voor te-
genwoordig van deze oude volken weten moer.
Koosje. Ziin er geene meer volken in Ka-
naan geweest, F ad er?
Vader. In het vervolg zal ik ii nog iets
zeggen van de Moabiten en Mcdianitcn^ maar
nu zullen wij eerst tor de lotgevallen der Isra^
Uiten wederkeeren. — Ooi hunne ongehoorzaam-
heid en hunnen afval werden zij aan de onderdrukr.
king der genoemde en rog andere volken overge- .
geven; doch wanneer zij zich in waarheid voor
God verootmoedigden, dan fchonk de Heere
hun verlosfers, en hiermede neemt het tijdvak
der Regieren eenen aanvang , welker bewind
meer dan drie honderd jaren geduurd heeft.
Jan. De Reglers, wat waren dat voor men-
Ichen, F ader?
Vader. Zij waren mannen van eene zon-
derlinge heldhaftigheid,, die, in tijden van gevaar,
door God zeiven verwekt , of ook wel door
het volk verkozen werden, om hen uit de on-
derdrukking der vi'anden te verlosfen, de afgo-
derij uitteroeyen en den vaderlijken Godsdienst
te herftellen.
Hendrik. Dan waren zij een foort van
Koningen, F ad er?
Vader. Wel neen, Hendrik! daar was
een groot onderfcheid tusfchen de Rehiers en
de Koningen f let eens met aandacht op het vol-
gende.
De Reglers werden niet gezalfd gelijk fom-
mige Koningen ; hunne regering was niet acht-
tei'eenvolgsnde gelijk die dir Korlingen; zij had-
den