Boekgegevens
Titel: De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201541
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Vorige scan Volgende scanScanned page

DE GESCHlEÓENlS
maar doen opmerken, dat deze man in zeer be,
denkelijke omltandigheden verkeerde.
Jan. Het mag zijn zoo als het wil, ik zat
nimmer mijne ftad of mijn land verraden.
Vader. Jan! Jan! gij fpreekt zoo fterk
en kent uwe eigene zwakheid niet; de Aposteï
F et rus zeide eens tot J E z u s: „Al moest ik
„ ook met u Jlerven, ik zal u geenszins verloo-
„ chenen ," en flechts weinige uren daarna ,
deed hij het tot driemaal toe. Zoo weinig
weet de mensch, wat hij in de gevallen doen zal.
Ik hoop intusfchen, dat gij by uw goede voorne-
men zult blijven; de beginfelen van trouw en eer-
lijkheid nooit verzaken, en wanneer gij moogt
geroepen worden , ten nutte voor uw Vaderland
werkzaam te zijn, aan uwe beloften zult voldoen.
Koosje. Maar nu zijn wij zoo geheel van
onze gefchiedenis afgedwaald. Vader!
Vader. Datis niets, Koosje! éene enkele
aanmerking tusfchen beiden is fomtijds zeer noodig.
Wat nu verder de overige ftammen betreft, die
hadden ook al trage handen en ilappe knieën;
want Zebulon^ Afer^ Naftali tnDan,
deden niets meer dan hunne vganden voor ee-
nen korten tijd fchatpligtig te maken, en lieten
hen voorts ongemoeid cnder zich wonen. Zulk
een gedrag kon niet nalaten bij vernieuwing
Gods ongenoegen te verwekken. Nog eenmaal
ontvingen zij eene emftige vermaning, om, wa-
re het mogelgk , hen uit hunne zorgeloosheid op-
ïewekken. Bg gelegenheid van een groot volks-
feest , verfcheen, op het onverwachts onder hen,
een zeer achtbaar perfoon, wiens gelaat, hou-»
ding cn geheel voorkomen, iets eerbiedwekkends
ja iets goddelyks, vertoonde, ]Hij kwam van Gil'
gal,