Boekgegevens
Titel: De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201541
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE GESCBI, BDBNJS
Vadeu.. Het geval was dit. Toen die väft
Efraim in ftilte de ftad waren genaderd, zon-
den zij eenen kleinen hoop van de dapperften uit
hun krijgsvolk, om de uit-en ingangen van Bcth-
tl te verkennen, of op tè nemen, deze zagen
een' der ftedelingen uit de ftad komen» en na«
men hem krijgsgevangen.
Koosje. Foei, dat was flecht! wat zal die
man geichrikt hebben.
Vader. Zoodra zij hem b^ hun volk hadden
gebragt, fpraken zij op eenen zachten en vtien-
delïiken toon tót hem, en zeiden: „ ^Vü®
„ den 'ingang der ftad, waat wU gemakkelp, of
„ door eenen geheimen ingang kunnen binnen
y, komen, dan zullen wij u weldadigheid bewij-
„ zen, door u» en al de uwen, in de algemee-
„ ne verdelging uwer ftadgenooten niet omtebren-
„ gen, maar u , m vrede te laten gaan, waar
„ gij verkiest."
Deze gevangene bedacht zich niet lange, maar
wees hun den meestgefchikten ingang tot de ftad,
met dat gevolg , dat zij onverwachts binnen
kwamen, al de inwoners dood floegen, hunne
goederen roofden en tevens de ftad in bezit na-
men.
Jan. En toen hingen zij zeker den verrader
aan den eerften boom de beste op, niet waar.
Vader?
Vader. Wel, Jan! hoe komt gy op dit
denkbeeld? Neen, zij volbragten hunne aan hem
gedane beloften, lieten hem met zijne bloedver-
wanten, zyn vee en have in het leven, en gaan
waar h^ verkoos; gelijk hy dan ook deed, en
naar de landftreek der Hethiten toog, bouwende
aldaar eene kleine ftad, en noemde derzelver
naam