Boekgegevens
Titel: De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201541
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Vorige scan Volgende scanScanned page
31 Dfe GESCHIEDENIS
deelige gevolgen van dit ongodsdienftig beflaan
ondervinden.
Jan. Maar, Vader! ik meen eens ge-
hoord of gelezen te hebben , dat de Israeliten
voor het begin van den oorlog aan God door
eenen priester om raad gevraagd hebben.
Vader, Let eens wel op, Jan! zij vroe-
gen flechts , of zij wel tegen hunne broederen
de Benjaminiten mogten itrijden? en zoo ja,
welke Itam het eerst zoude optrekken ? Op de-
ze vragen hadden zii door den priester een al-
gemeen antwoord ontvangen : „ Trekt tegen hen
„ oj) , en Juda het eerst." doch hierbij was hun
geene overwinning beloofd ; omdat zij er niet
om gevraagd of verzocht hadden.
Koosje. Zal Vader ons nu verder ver-
tellen ? Die jongens vragen zoo diep , en ik
ivil zoo gaarne het vervolg weten.
Vader. Een weinigje geduld , lieve Koos!
Ik was aan Hendrik en Jan verpligt de ge-
maakte zwarigheden optehelderen , en nu zal ik
met het verhalen voortgaan.
Door de twee herhaalde overwinningen op de
groote krijgsheeren der Israëliten , rees de hel-
denmoed der Benjaminiten , zoo dat zij als met
verachting op hunne aanvallers nederzagen , ter-
wijl de legers der verbondene ftammen , door
de twee geduchte nederlagen , waarbij zij veer^
tig duizend man verloren hadden , bijna alle
moed ontzonk. Zij gingen weenende naar Silo
en bedreven diepe rouwe in de plaatfe des hei-
ligdoms. Zij durfden het niet te ondernemen
weder optetrekken , dan na den mond des
Heeren te hebben gevraagd, cn door den
Hoogepriester Pinehas de verzekering van
ec-