Boekgegevens
Titel: De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201541
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Vorige scan Volgende scanScanned page
natt. ISRAëLITEN. fl?
len? Dat toch is eene fchending van het regt
der menschheid.
Tan. Maar werd dit kwaad niet geflraft,
Vader?
Vader. Ja, Jan! en wel op eene ver-
fchrikkelijke wijze, waarbij duizenden van men-
fchen iiet lieve leven verloren ; want het eene
kwaad brengt dikwijls het andere voort.
Koos JE. Dat begriip ik niet. Vader!
VADtR. Hoort maar verder, kinderen.' de
gefchiedenis wordt hoe langer hoe treuriger.
De Leviet na zijnen vriendelijken gastheer den
hartelijkften dank voor deszelfs goedwilligheid
betuigd te hebben, verliet reeds in den vroegen
morgen de ftad Gibca , niet zich voerende het
doode en mishandelde ligchaatn zqner vrouw.
In zijne woonplaats aangekomen zijnde, fneed
hij het lijk in twaalf (lukken en zond aan elk
der (lammen van Israël één dier Hukken, met
bijvoeging van een getrouw verhaal der mishan-
delingen , hem en zijne vrouw te Gibea aange-
daan , en tevens de algemeene volkswraak inroe-
pende over het gepleegde gruwelftuk.
Koos je. Ach, Vader! welk eene wreed-
heid! zelfs nog een dood ligchaam in ftukken
te fnijden, welke nare tijden beleefden die men-
fchen.
Vader. De vol droefheid, fpflt en veront-
waardigde Leviet deed zulks, om door dit ake-
lig fchouwfpel , het volk des te Herker aante-
zetten , om deze nooit gehoorde baldadigheid
voorbeeldig te ftraffen.
Jan. Dat verdiende zij ook, Vader! want
a's zulke boosheid niet geftraft werd, wat mensch
züu dan veilig op den weg z^?
Va-