Boekgegevens
Titel: De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201541
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Vorige scan Volgende scanScanned page
her israëliten. I53
Koosje. O, dat doet ir.ij goed! ik ben
blijde, dat de Israêliten het gewonnen hebben.
Vader. Niet alleen werden nu de vijanden
verflagen , maar ook zoodanig verzwakt , dat
zij, gedurende het bewind van Samuel, gee-
ne fl:roopp'artiien in Kanaan durfden onderne-
men. Ja zelfs werden zij genoodzaakt, om ver-
fcheidene Heden, welke zij op de Israêliten ver-
overd hadden, terug te geven.
H E N D RIK. Dat was eene heerlpe overwin-
ning.
Vader. Zoo befchouwde Samuel dezel-
ve ook, cn daarom rigtte hij een gedenkteeken
op, ter plaatfe waar de Israëliten het vervol-
gen der Filiflijnen geftaakt hadden , gevende
aan hetzelve den naam Eben-Haczer, (fleen
der hulpe'y zeggende : „ Tot hiertoe heeft Je-
„ HOVA ons geholpenr Ziet hier, kinderen!
niet alleen een bewijs van Samuels dankbaar-
heid aan God, maar ook een wel uitgedacht
middel, om zelfs de latere nakomelingfchap met
dankbaarheid aan deze overwinning te doen ge»
denken. En wat is ook betamelijker, dan dat
algemeene weldaden aan een volk bewezen, ook
dankbaar en plegtig, door de geheele bewelda-
digde natie erkend worden?
Jan. Weet Vader nog meer van Samu-
el?
Vader. Ja, Jan! De brave en waarlijk
edeldenkende man, bekleedde zijn ambt met allen
ijver en getrouwheid. En om zijn volk des
te meer gemak toetebrengen, reisde hy jaarlijks
het land rond, om de regtszaken te beflisfen ,
vooral hield hij zich eenige dagen op te Bethel,
Gilgal en Mispa, Elk hrdiliet van den gering-
lUn