Boekgegevens
Titel: De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201541
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Vorige scan Volgende scanScanned page
15a oe gksciiiedenis
EI. zijn ambt met het Iioiulen van eene plegtige
redevoering, in eene aigemeene vergadering der
oiidllen, uit alle Hammen. In deze redevoering
drong de rieuvv'e Regter zeer fterk aan, op eene
aigemeene hervorming in Godsdienst en zeden ,
met dat gelukkig gevolg, dat ée. Jsraèlilen de
afgoden, met verachting, wegwierpen en tot
den dienst van Jehova hunnen fchuts-tn
iands-Goo wederkeerden. Vervolgens hield
Samuel eene aigemeene volksvergadering te
Mispa, opende dezelve met een eerbiedig ge-
bed, in hetwelk hij de zonden des volks beleed,
en ootmoedig om vergeving fmeekte, en ein-
digde deze plegtigheid met eenen vast- en bede-
dag.
J a n. Zijn er onder Samuels regering ook
oorlogen voorgevallen, Fader?
Vader. Jan! want zoodra de Filißij-
nen het gerucht van deze aigemeene volksverga-
dering vernomen hadden, rees bij hen het denk-
beeld , dat de hraêliten zich vereenigden, om
liet juk van hunne langdurige onderdrukking af-
tcfchudden. Aanftonds bragten zij een talrijk le-
ger bijeen, om op de hraêliten aanievallen,
(iie hierdoor in de uiterfte verlegenheid en angst
jteraakten. Doch Samuel troostte hen, en
jui bleek het, dat een krachtig gebed des regt-
vaardigen veel vermag; want de achtbare Sa-
muel offerde een brandoffer en bad den üee-
RK ernftig om zijnen alles vermogenden hijlland.
En op eens verhief zich een' geweldig onweder
van donder en blikfem, waardoor de Filißijnen
verfchrikt en op de vlugt gedreven werden,
Waarop de Israêliten onder de vlngtende vijan-
den eene groote flagting maakten.
Koos-