Boekgegevens
Titel: De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201541
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Vorige scan Volgende scanScanned page
der israeliten. 14't
te drinken, of wist hem eenen llaap'rai.k in te
voeren, zoodat hij ai dartelende als een weer-
loos kind, op haren fchoot in llaap viel. Zoo-
dra De li la nu merkte dat Simson vast ge-
noeg fliep, wenkte zij den gereedlhanden man ,
die hem zaclitkens de zeven gevlochten haar-
loklcn zijns hoofds affchoor, cn weder heneu
ging. Daar lag nu Simson! in de ftrafwaar-
digfte wellust verzonken, en door denzelven
verraden!
Koosje. Ach! die ongelukkige, man!
Vader. Nadat hij nu van zijne haren en
hierdoor van zijne buitengewone krachten be-
roofd was , maakte zij hem door fchudden en
ftooten wakker, en riep overluid: „Simson!
„Simson! de Filißijnm overvallen «/" en
met een fprongen de Vorften Fi lijlijnen, met
hunne manfchappen, uit hunne fchuilhoeken te
voorfchijn cn vielen op hem aan. Simson, door
dit gefchreeuw en gedruisch wjkker geworden zijn-
de , vloog in eens op, met oogmck om er door-
heen te flaan; (want hij wist nog niet, dat
God van hem geweken was,) doch hij was
nu daarvoor niet bekwaam; zij omringden en
grepen hem, ftaken den gevangenen Simson
zijne beide oogen uit , kluisterden hem met
twee metalen ketenen, en bragten hem naar Ga-
za, in eene akelige gevangenis. Ën daar, kin-
deren! daar had hij het nog niet beter; want
hij moest niettegcnftaande zijne fmartelijke blind-
heid, nog zwaren arbeid verrigten; de Filiflij-
nen lieten hem de handkorenmole draaijen, een
werk waartoe da misdadige flaven veroordeeld
werden.
Ziel daar nu, mijne geliefde kinderen! ziet
daar