Boekgegevens
Titel: De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201541
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Vorige scan Volgende scanScanned page
OER, ISRAëLITEN. Bp
„ zijne voorniamlle fterkte gelegen zij; hoe men
„ hem zou kunnen overweldigen en gevangen
„ nemen?" met belofte, dat, wanneer zij het
geheim ontdekte, zoodat hij gevangen werd ge-
nomen, Zij dan van lederen Vorst, elfhonderd
zilverlingen tot eene belooning zoude ontvan-
gen.
Jan. En werd dat aanbod van de Filißijnen
door Dclila aangenomen. Vader?'
Vauer. Ja, Jant wanc die trouvvelooze
vrouw had geene ware achiing of liefde voor
S 1M s 0 N , hoewel zij hem zulks eiken dag
plegtig verzekerde. Zij beloofde daarom aan de
Vorlten der Filißijnen , haar best te zullen
doen , om achter het geheim zijner fterkte ta
komen, en plaagde Simson alle dagen, dat
hij het haar zeggen zoude.
Hendrik. Ik zoude dat listige wyf het
geheim niet gezegd hebben, Vadert
Vader. Dat weet gij niet, mijn jongen J
wat gij in foortgelijke gevallen (waarvoor ilc
hope dat de goede voorzienigheid u bewaren
mag,) doen zoudt. Simson hield zich in
het begin ftandvastig, en bedroog haar tot drie-
maal toe, doch eindelijk bezweek hij voor hare
aanhoudende vleijerij. „ Ach !" zeide dit looze^
wijf, „ hoe kunt gij nog langer zeggen , dat
„ gij mij lief hebt, daar toch uw hart zoo ver-
„ van mfl is? Driemaal hebt gij mij nu bedia-
„ gen, en rnij niet gezegd hoe gij zoo fterk
„ zijt. Neen, Simson! gij bebt mij niet lief I'^
Zoo kwelde zij hem dagelijks, tot dat hij einde-,
lijk vol van verdriet haar de waarheid zeide.
Koosje. Waarin beftond dan het geheini
zijner groote kracht, Vader?
Va-