Boekgegevens
Titel: De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201541
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Vorige scan Volgende scanScanned page
138^ DE OESC HIEDENIS
soN met het meisje te Timnath, en hield, vol-
gens gebruik van dien tijd , eene bruiloft van
zeven dagen. Gedurende dit feest, behandelden
de Filißijnen hem op eene zeer wantrouwige
wijze; want zij gaven hem, onder voorwendill
van hem te ecrcn, dertig man als bruilofts ge-
zeilen , die altijd en overal met hem gingen ^
en naauwkeurig acht gaven op alles wat hij
deed.
Jan. Waarom wantrouwden zij hem , Va-
der?
Vader. Zii wi.^ten wel, dat Simson niet
gunltig dacht over hen, daar zij, als Filiflijnen,
tot de verdrukkers van zijn vaderland en volk
behoorden; ook was hun zijne Ilerkte niet on-
bekend. Nu vreesden zij, dat hij, bij het min-
fte onverwachte ongenoegen, zich wreken zoude
op hen , en daarom moesten die dertig man
zoo ongemerkt op hem pasfen.
Koosje. Dat vind ik zeer voorzigtig van
de Filiflijnen.
Vader. Zoo, Koosje! en dit bedrijf gaf
juist aanleiding tot groot ongenoegen, hetwelk
de treuriglle gevolgen had; want Simson be-
merkte (jioedig met wat kwaaddenkend oogmerk
zij hem'deze zoogenaamde eere aandeden, en
vanede het voornemen op, om hen dit op eene
"bedekte wijze betaald te zetten. Hij gaf aan
de dertig bruiloftsgezellen een raadfel op, onder
beding, dat, wanneer zij het binnen de zeven
dagen van het bruiloftsfeest raden konden , hij
aan hen dertig hembden en even zooveel eere-
kleederen geven zoude ; maar zoo zij het niet
binnen den bepaalden tijd konden raden , zij
hem hetzelfde getal kleederen zouden geven.
Jan.