Boekgegevens
Titel: De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201541
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Vorige scan Volgende scanScanned page
OK GSSCHII^DBNIS
rende paar zijne ftad terug. Maar helaas! welk,
eene voor J e p u ï a verbazende vertooning J
Daar, niet verre van zijne woning, daar ontmoe.
ten hem zingende, fpelende en danlende reijeij
van jonge maagden, om hem te verwelkomen,
en aan derzelver fpits, flaat zijne geliefde doch-
ter, zijn eenigfte kind! Op dit gezigt geraakte
hij als buiten zich zeiven vati fchrik! Vol ont-
roering verfcheurde hy zijn krijgsmans kleed, on-
der den aandoenlijken uitrotp: „ Ach! — Doo'
„ dtlijkc womlc ! — Mijne Dochter ! — Hoe
„ doorgri(ft deze ontmoeting mijn hart! —• Ik
„heb Jehova gezworen .... Mijn woord is
„ onherroepelijk!''^
Koosjs, Ach, Vader! dat treft mij,
Jephta maakt mij droevig door zyne klagte.
Maar hoe maakte het toch zijne dochter ? viej
dit mei;je niet van fchrik op den grond?
Vaoer, Hoort, mijne kinderen! met oplet-
tendheid het grootmoedig , antwoord van deze
jeugdige Israëlitifche dochter; dus beantwoordde
zij den klaagtoon hares ontroerden vaders: „ Hebt
„ gij mijn vader! eene gelofte aan Jehova
„ gedaan, kwijt u dan van uwen pligt jegens den
„ God, die u vergund heeft, den vijand te ver-
flaan.'''' Welk eene grootheid van ziel in dit
meisje! Twee groote denkbeelden, de heiligheid
der gelofte van haren vader, en het groot be-
lang der overwinnir.g, doen alle andere gedach-
ten uit haar hart verdwijnen; zij wil zich daar-
om gaarne aan alles onderwerpen. Slechts eene
bede heeft zij aan haren vader; „ dat zij met
hare vriendinnen, twee maanden in de een-
„ zaani'
(•) Volgens de verttling van Hiss. Stfckiii, Jtf Isr»-
ifittn enz. VI. tieci, blaa.d, 167,