Boekgegevens
Titel: De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201541
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Vorige scan Volgende scanScanned page
122^ DE OESC HIEDENIS
VADEn. Ja, kind! 'j lands mjzc^ ''s lands
ecr! zulk eene leefwijze had onder die volken
niets verachtelijks, men befchouwde dezelve in*
tegendeel als eene loopbane, op welke men ge-
legenheid had, zich in zijne ware grootheid en
moed te vertoonen.
Hendrik. En deed Jephta dit ook,
'Vadcr'f
Vadkr. Ja, Hendrik! Hij gaf de door-
flaandlte blijken van beleid en dapperheid, zoo-
dat hij Tpoedig eenen roemruchiigen naam verkreeg
onder de omliggende volken.
Jan. Nu begin ik ecniszins andere gedach-
ten van J ep UTA te krijgen, Vader! ik heb
waarliik zoo ^unilig niet over hem gedacht.
Vader. Gij ZLÏt de eeniglle niet die on-
gunftig over J r p h x a gedacht en geoordeeld
heeft ; hij is meermalen , hoewel te onregt ,
in ziïne ware grootheid miskend.
Hendrik. Houdt Vader Jephta dan
voor een groot man?
Vader. Ja, Hendrik! Hij was groot
ten aanzien van zijn verlhnd; want hij gedroeg
zich in ziine krygsverrigtingen als een doorden-
kend en fchrander legerhoofd betaamt. Hij was
groot aan de ziide van zijn hart, hetwelk ver-
vuld was met het diepst gevoel der menlcheUik-
heid , ^etrpuw in zijn gegeven woord , en op
zijne 'wlj:^e zeer godsdienllig. Hij was groot ten
opaigte zLiner daden, gelijk het vervolg dezer ge-
fchiedenis'ons leeren zal. (*) En als zoodanig
ftond
(•) Ovcrvnarclig is gelezen te wordende karaktcrfchecs
vnn dezen h^'ld, d'^or Niemeijkr, karakterhunde y lid cel ^
a ftuH, bladz. 509—533. Ook heeft de Hoogleeraar vkH
H ambl&vr.i.n , Jktiita's karakter gehandbatfd. Bijhth
vtrdedigd, lU deel, bladx. 31a erz.