Boekgegevens
Titel: De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1827
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7035
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201541
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis der Israëliten, na den dood van Jozua, gedurende het bestuur der Regters, tot den eersten koning Saul
Vorige scan Volgende scanScanned page
DER ISRAeLITËN. If}j
maakte het in dit opzigt nog erger dan te
voren; want zij dienden nu hg afwisfeling de
zoogenaamde Goden der Syriers^ der Zidoniten,
Moabiten, Ammoniten en Filiflijnen ; terwyl
zij den dienst van den waren God geheel
verlieten, even of zij J e h o v a nooit gekend
hadden.
Jan. Dat was waarlijk fchande voor de />•-
ralliteny om zoo geheel hunnen God te ver-
geten l
Vader, En ook ten hoogfle ondankbaar;
wijl God hen door ontelbare weldaden en her-
haalde verlosfingen ten duurfle aan zich ver-
pligt had. Maar gy begrijpt ligt, kinderen!
dat zulk eene flechte handelwijze ook treurige
jevolgen moest hebben. Zij werden te geiij-
ter tijd van onderfcheidene vijanden aangeval-
len, en achttien jaren lang door hen geplaagd.
De roofzuchtige Filiflijnen overheerschten de
ftammen, die ten westen der Jordaan woon-
den, inzonderheid den ftam Juda, terwijl de
Ammoniten, de ftammen, welke ten oosten van
de genoemde rivier woonden, gedurig uitplun-
derden. Ja zelfs trokken de Jimmoniten de Jor-
daan over, om ook de ftammen Juda, Ben-
jamin en Efraim in het eigenlijke Kanaan
te beoorlogen. Zoo btvonden zij zich tusfchen
twee magtige vijanden, die hun van jaar tot
jaar het Juk der oveiheerfching al drukkender
maakten.
Hendrik. Kwamen zij toen nog niet tot
nadenken en inkeer. Fader?
Vader. De hooge nood drong hen nu we^
derom tot fchuldbel^denis voor Gon, en tot
eene aanvankelijke volksbekeering; altiians de
voor-