Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
-86
werden verbannen, of met gevangenis, of verbeurdverklaring hun-
ner goederen en verlies hunner waardigheden gestraft.
Tegen de Parlementen ging hij met dezelfde vastberadenheid en
volgens hetzelfde onwrikbare beginsel als tegen de Hugenoten
en tegen de grooten des rijks te werk. In weerwil van hunnen
tegenstand , moesten zij voor zijn vasten wil buigen, en zagen
zij zich teruggebragt tot eenvoudige geregtshoven, wien het ver-
boden was eenige aanmerkingen te maken op de besluiten, die
door den Koning werdeü uitgevaardigd. Ook de Algemeene Sta-
len , die, als afgevaardigden van adel, geestelijkheid en burgerij,
vroeger eenig aandeel aan het bestuur hadden gehad, of daarop
ten minste vaak een krachtigen invloed hadden uitgeoefend,wer-
den nimmer door hem bijeengeroepen. De regten van het volk,
dat zich vroeger, heizij door middel van het Parlement, betzij
door middel van de Staten, eenigzins kond doen gelden, hadden
dus feitelijk opgehouden te bestaan. Richelieu bereikte zijn doel
de eenheid van gezag in Frankrijk was hersteld: er bestond geen
magt in het rijk naast die des Konings.
Bij het verminderen van de staalkundige regten der onderda-
nen verloor bij echter hunne belangen niet uit het oog, daar hij
voor handel en nijverheid, voor zeevaart en koloniën, voor kun-
sten en wetenschappen onvermoeid werkzaam was (1).
Ook ten opzigte van de builenlandsche staatkunde vervolgde hij
den weg, dien hij eenmaal ingeslagen had, met dezelfde vast-
heid. Hij besloot, niet alleen het aanzien van Frankrijk te ver-
heffen, maar aan dat rijk het overwigt in Europa te verschaffen.
Daartoe was in de eerste plaats noodig, dat de magt van het
Habsburgsche huis, zoowel in Duitschland als in Spanje, gefnuikt
werd, en dit bleef dan ook zijn voortdurend streven. Niet alleen
door sluwe onderhandelingen, maar ook door geheime en open-
bare vijandelijkheden, werkte hij de plannen van Spanje en Oos-
tenrijk tegen, ondersteunde de AMer/awders in hunnen oorlog te-
gen eerstgenoemden staat, en mengde zich in den Dertigjarigen
Oorlog, toen de overwinningen van Wallenstein de heerschappij
-van Keizer Ferdinand II in Duitschland schenen te zullen ves-
tigen.
Na achttien jaren aan het hoofd van het bewind te zijn ge-
•weest, stierf Richelieu in 1G42, en in het volgende jaar over-
(1) Tot bevordering der Fransche taal- en letterkunde rigtte hij in 1645
de zoogenaomdc Fransche Akademie op, die slechts 40 leden mögt tellen
■waartoe later de meest beroemde geleerden werden gekozen.