Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
-85
lieden waren de Hugenoten , die, sterk door het voorregt, dat
hun bij het Edikt van Nantes was toegestaan om verscheidene
zoogenaamde veiligheidsplaatsen met hun eigen krijgsvolk te be-
zetten, zich bij elke ware, of vermeende krenking hunner regten,
met den adel vereenigden ter bestryding van het bewind. Om
die reden besloot Richelieu in de eerste plaats de Hugenoten
van dit voor de onbeperkte koninklijke magt zoo nadeelig voor-
regt te berooven, hetgeen echter eerst na het voeren van twee
oorlogen (1(325 tot 1626 en 1627 tot 1629) gelukte. De laatste
veiligheidsplaats, die de Hugenoten hadden overgehouden, was
de sterke vesting La Röchelte (1), welke na eene heldhaftige ver-
dediging den Kardinaal, die in persoon het beleg had bestuurd,
in handen viel. In 1629 werd de vrede gesloten, en van dat
oogenblik af, hielden de Hugenoten op, een op zich zelf staand
staatsligchaam te zijn. Richelieu was echter veel te groot staats-
man om zich door verkeerd geplaatsten godsdienstijver tot het
verdrijven of uitroeyen der Hugenoten te laten verleiden. Terwijl
de vorsten uit het Habsburgsche huis, zoowel in hunne Oosten-
rijksche erfstaten als in Spanje, door hunne godsdienstige onver-
draagzaamheid hunne landen in het verderf stortten, had de
schrandere Kardinaal slechts zyn staatkundig doel voor oogen
gehouden, en zoodra hij dat bereikt had, stond hij aan de Hu-
genoten vrije godsdienstoefening toe, en verleende hun volkomen
dezelfde regten als aan alle overige staatsburgers.
Door hunne onderwerping had hij aan den weerspannigen adel
een krachtigen steun ontnomen. Intusschen werden er nog her-
haalde zamenzweringen gesmeed om den magtigen minister ten
val te brengen, en zelfs barstten er eenige malen gevaarlyke
onlusten uit, die met de wapenen moesten bedwongen worden.
Ten gevolge van een dier aanslagen , werd de Hertog Frans van
Lotharingen, welk land toen nog tot het Duitsehe rijk behoorde,
van zijn gebied beroofd, omdat hij de vijanden van den Kardi-
naal had ondersteund; zijn hertogdom werd door de Franschen
bezet (1634).
Hoe dreigend ook het gevaar was; waaraan Richelieu her-
haaldelijk blootstond, en hoe dikwijls hij zijnen val nabij scheen,
hij wist alles door zijne gee.stkracht en zijn beleid te boven te
komen. Met onmeêdoogende strengheid vervolgde hij zijne vijan-
den : verscheidene verloren het leven door beulshanden , andere
(1) La liochelle ligt op de westkust van Frankrijk, tegenover het eiland
Ré.