Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
-83
door vermeerderd werden, dat de Hugenoten insgelyks met het
bestuur der ijverig Katholijke Koningin ontevreden , herhaaldelijk
in opstand kwamen. Ook in de buitenlandsche staatkunde'^van
Frankrijk kwam terstond na den dood van Hendrik IV eene
groote verandering. Maria de Medici , die zich door eene naau-
were vereeniging met Spanje en den Paus zocht staande te hou-
den , liet de vroeger (bl. 59) vermelde vijandige plannen jegens
het Habsburgsche huis varen, en bewerkte zelfs een huwelijk
tusschen den jongen Koning, Lodewijk XIII, en Anna Maria,
de dochter van den Spaanschen Koning Philips III.
In het jaar 1613 werd de Koning, ofschoon nog geen dertien
jaren oud, meerderjarig verklaard, doch de Koningin-moeder
bleef aan het bewind, en de kuiperijen, zwamenzweringen en
onlusten bleven voortduren, tot het in het jaar 1617 aan hare
vijanden gelukte, den Koning tot het besluit te brengen, zelf
de teugels van het bewind in handen te nemen. De algemeen
gehate Maarschalk d'Ancke werd verraderlijk vermoord, en
Maria de Medici uit Parijs verbannen.
De rust werd nu voor eenigen tijd hersteld, en de Koning ver-
zoende zich in 1619 met zijne moeder, door tusschenkomst van
den schranderen Akmand Jean du Plessis, Bisschop van Lï/co» ,
die kort daarna tot Hertog van Eichclieu werd verheven, eu door
den Paus tot Kardinaal werd aangesteld. Eenige jaren later werd
hij aan het hoofd van het ministerie geplaatst, en daar hij wel-
dra het geheele bestuur in handen had , begint met zijn optreden
een nieuw en merkwaardig tijdperk voor de geschiedenis van
Frankrijk.
§ 30. Frankrijk len tijde van Richelieu.
Riciielieu was een der grootste staatslieden, die in de ge-
schiedenis bekend zijn. Zijn helder doorzigt, zijn ijzeren wil,
zijne onverbiddelijke gestrengheid en de onwankelbare vastheid,
waarmede hij iedere onderneming, tot welke hij eenmaal besloten
had, hetzij met regtvaardige of onregtvaardige middelen, door-
zette en ten einde bragt, maakten hem volkomen geschikt tot
bereiking van het doel, dat hij zich had voorgesteld. Dat doel was
de vergrooting van de magt van Frankrijk tegenover het buiten-
land, en het vestigen van onbeperkt koninkiyk gezag in hel bin-
nenland. Het een zoowel als het ander bragt hij tot stand in
de achttien jaren (1624—1642), dat hij de staatsaangelegenheden
leidde, in weerwil van de menigvuldige en dikwijls zeer ge-