Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
-82
ja zelfs de inschi-ijving te weigeren, aan hetwelk evenwel de
Koning in eene plegtige vergadering, die Lil de justice genoemd
werd, door de uitdrukking van zijn stelligen wil, een einde kon
maken. Het gebeurde dikwijls, dat het Parlement, bij voorbeeld
wanneer het koninklijke bevelen omtrent hel opleggen van belas-
tingen gold, groote ondersteuning vond bij het volk, zoodat de
Koning uit vrees voor ernstige onlusten, genoodzaakt was in eene
schikking te treden. De invloed, dien het Parlement van Parijs
daardoor reeds verkreeg, vermeerderde nog, doordien de regering,
die in den regel niet gaarne de Algemeene Staten, of afgevaardig-
den der natie bijeen riep, dikwijls met het Parlement van Parijs
raadpleegde over de aangelegenheden van het binnenlandsch be-
stuur , zoodat dit ligchaam zich langzamerhand een gezag aanma-
tigde, dat gewoonlijk onder een zwak vorst hel grootst was.
Het is van belang, bij deze gelegenheid op het onderscheid te
letten tusschen het Parlement in Engeland eu de Parlementen in
Frankrijk, daar men zich door de gelijkheid van naam ligtelijk
zou laten verleiden om ook de zaken met elkander gelijk te
stellen, terwijl deze beide ligchamen ten eene male in aard en
beteekenis verschillen. In Engeland was het Parlement zamen-
gesleld uit de afgevaardigden van den adel, de geestelijkheid en
hel volk, die een wettig aandeel hadden aan de regering van het
land; terwijl de Parlementen in Frankrijk, zoo als gezegd is,
hooge regterlijke collegiën of oppergereglshoven , waren , uit raads-
heeren bestaande, door den Koning aangesteld, en die alleen door
den loop der omstandigheden een invloed op de aangelegenheden
van hel bestuur verkregen, welke eigenlijk iii strijdwas met hun-
ne oorspronkelijke bestemming,
Makta. de Medici, eene zwakke, doch heerschzuchlige vrouw,
liet zich geheel door hare gunstelingen leiden; en daar verschei-
dene leden van den hoogen adel, zelfs Prinsen van den bloede,
onder welken de Prins van Condé, de kleinzoon van Lodewijk
van Condé (bl. 45), de voornaamste was, over haar bestuur on-
tevreden waren en herhaaldelijk onlusten verwekten, besteedde
zij een groot gedeelte van de schatten, die Hendrik IV en Sully
door wijs overleg en spaarzaamheid hadden bijeen gebragt, om de
misnoegde grooten, welke alleen hun eigen belang op het oog
hadden, door rijke geschenken en jaarwedden voor zich te win-
nen. Dit middel mögt evenwel niet baten; herhaaldelijk braken
er onlusten uil, die vooral gerigt waren tegen den-voornaamsten-
raadsman der Koningin, den Maarschalk d'Ancre en nog daar