Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
-81
zouden dwingen, zijne toevlugt tot hem te nemen, want terwijl
de keizerlijke troepen aanmerkelijk werden verminderd, sloten
zich Frankrijk, Engeland, de Nederlanden en Gustaaf Adolf
van Zweden naauwer aaneen , en had de laatste eindelijk besloten^
gewapenderhand in Duitschland op te treden. Alvorens den uit-
■slag van die tusschenkomst te vermelden, is het noodig een blik
te slaan op Frankrijk, om te zien, hoedanig op dat oogenblik
de binnenlandsche toestand was van dat rijk, en door welke re-
denen het bewogen werd, zich aan de zijde der Duitsche Pro-
testanten te scharen.
§ 29. Frankrijk gedurende de minderjarigheid van
Lodewijk XIII. Hel Parlement van Parijs.
Daar Lodewijk XIII, de zoon en opvolger van Hendrik IV,
bij diens dood (bl. 59), slechts negen jaren oud was, werd zijne
moeder Maria de Medici (4) door het Parlement van Parijs tot
Regentes benoemd. Deze benoeming had behooren te geschieden,
hetzij door den overleden Koning , of door de Algemeene Staten
des lands, en was dus eene aanmatiging van het Parlement, dat
door kuiperijen van de Koningin-weduwe tot die handeling was
overgehaald.
Daar in het vervolg der geschiedenis van Frankrijk meermalen
van het Parlement van Parijs en van den invloed, dien het op
de regeringszaken uitoefende, gesproken zal worden, is het noo-
dig zich daaromtrent een juist denkbeeld te maken. Sedert on-
geveer drie eeuwen waren in de verschillende provinciën van
Frankrijk opperste geregtshoven onder den naam van Parlemen-
ten gevestigd, die met de regtspleging belast, maar niet tot in-
menging in de regeringsaangelegenheden bevoegd waren. Daar-
onder bekleedde het Parlement van Parijs de voornaamste plaats.
In het laatst der l-ide eeuw was bepaald geworden, dat de ver-
ordeningen en edikten des Konings in de registers van de Par-
lementen moesten worden ingeschreven (geënregistreerd), en dat
zij van dat oogenblik kracht van wet hadden. Hierdoor kreeg
het Parlement van Parijs gelegenheid , om nu en dan bezwaren
tegen die wetten te opperen , en tegenvoorstellingen te maken,
(1) Hendkik IV was in 1599 gescheiden van Margaretha van Valois
die hij in 1572, weinige dagen voor den St. Bartholomeus-nacht, gehuwd
had (bl. 49). Zijne tweede gemalin , Mabia de Medici, was eene dochter
van den Groothertog van Toscane.
II. O