Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
land de Europeesche kooplieden tot dien tijd toe slechts zeer
moeijelijke en gevaarlijke gemeenschap onderhielden, hetzij over
de landengte van Suez, hetzij door de binnenlanden van Asië.
Die hoop werd in het jaar 1498 werkelijk vervuld, toen de wak-
kere Portugeesche vlootvoogd Vasco da Gama na eene reis van
ruim negen maanden de westkust van Voor -lndië bereikte, waar
hij met de inlandsche vorsten handelsbetrekkingen aanknoopte.
Emanuel de Groole, die in 1495 op den Portugeeschen troon was
gekomen, zette de met zulk een goed gevolg begonnen onder-
nemingen met kracht voort. In de eerstvolgende jaren werden
herhaaldelijk aanzienlijke vloten en versterkingen naar Indië ge-
zonden , en verscheidene Indische vorsten met geweld gedwongen,
de opperheerschappij van Portugal te erkennen en schatting te
betalen. Allerwege werden forten en factorijen gesticht, zoodat,
minder dan twintig jaren nadat Gama Kaap de Goede Hoop had
omgezeild, de Portugezen reeds volkomen gevestigd waren op de
westkust van Voor-lndië, waar Goa tot het middelpunt van hun-
nen handel gemaakt werd. Met de bewoners van den Indischen
Archipel hadden zij voordeelige handelsbetrekkingen aangeknoopt,
zoodat jaarlijks eene menigte schepen, rijk bevracht met Aziati-
sche voortbrengselen, langs Kaap de Goede Hoop naar Porturjal
stevenden, en Lissabon weldra de stapelplaats van den wereldhan-
del werd, waar de schepen van alle andere Europeesche natiën
de Indische koopwaren kwamen afhalen.
Onder de stoute zeevaarders, die aan de ontdekkingsreizen der
Portugezen in de tweede helft der 15de eeuw deelnamen , onder-
scheidde zich zekere Christoffel Golumbus, een Gemiees, die
van zijne jeugd af de zee bevaren had, en zich, zoowel daar-
door als door grondige studie in de wis- en sterrekunde, tot een
der bekwaamste zeelieden had gevormd. Terwijl de Portugezen
hunne togten langs de kusten van Alrika voortzetten met het
doel om den weg ter zee naar Indië te vinden, ontwikkelde zich
bij hem het denkbeeld, dat het mogelijk zou zijn , Indië te be-
reiken door voortdurend westwaarts te varen. Toen zijne over-
tuiging omtrent de uitvoerbaarheid van dit plan gevestigd was,
trachtte hij de noodige ondersteuning te vinden tot verwezenlijking
van zijn denkbeeld, waartoe hem de middelen ontbraken. Hij
wendde zich achtereenvolgens tot de regering van zijne vaderstad
Genua en tot Koning Joh an II van Portugal, die beiden, hetzij
werkelijk gemeend of niet, de zaak voor onmogelijk verklaarden.
Golumbus vertrok hierop naar Spanje, om Ferdinand en Isabella
voor zijne plannen te winnen (1484), terwijl hij zijn broeder Bar-