Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
-70
om de ontzaggelijke toebereidselen te voltooijen tot verovering
van Enr/eland door middel van de Onoverwinnelijke Vloot, en om
de Ligue in Frankrijk te ondersteunen, in de ijdele hoop om aan
zijne dochter, de Infante Isabella, de kroon van dat rijk te
verschaffen (bl. 57). Al deze plannen mislukten, en wel hoofd-
zakelijk daardoor, dat Philips te veel te gelijkertijd wilde on-
dernemen , in plaats van al zijne krachten onverdeeld aan een
enkel doel te wijden.
Deze karaktertrek van den Spaanschen Koning had gelukkige
gevolgen voor de Nederlanders, die nog steeds in hunnen krach-
tigen tegenstand volhardden, want hierdoor ontkwamen zij het
gevaar, dat Philips zijne geheele magt en al de groote hulpmid-
delen , waarover hij beschikken kon , uitsluitend tegen hen rigtte.
Na den dood van Willem van Oranje (1584) hadden zij zich
op nieuw tot Hendrik III van Frankrijk om onderstand gewend,
en hem de heerschappij aangeboden, en toen deze, uit vrees voor
de Ligue, een weigerend antwoord had gegeven , namen zij hun-
ne toevlugt tot Elizabeth , die wel is waar de heerschappij af-
sloeg, maar den Graaf van Leicester met een hulpkorps naar de
Nederlanden zond, waar hem de waardigheid van Landvoogd
werd opgedragen (1585). Nadat deze, na een tweejarig, hoogst
onverstandig bestuur, het bewind had nedergelegd (1587), besloten
de Staten eene republikeinsche regering in te stellen en een on-
afhankelijken Nederlandsclien staat te vestigen. Ondersteund door
Koningin Elizabeth, aan wie zij gewigtigen bijstand hadden ver-
leend in den strijd tegen de Armada (1588) werd nu de oorlog
onder het beleid van Prins Maurits, den zoon van Willem van*
Oranje, voortgezet, en wel met zulk een goeden uitslag , dat de
vijand voor het einde van 1597 uit het geheele grondgebied der
Vereenigde Provinciën verdreven was. In het volgende jaar (1598)
stond Philips II de Nederlanden af aan den Aartshertog Alber-
tus van Oostenrijk, (bl. 60 in de aanteekening) , die kort te
voren met de hierboven genoemde Infante Isabella gehuwd was,
en voegde daarbij de bepaling, dat dit gebied weder aan hem, of
zijne opvolgers zou toevallen, indien Isabella kinderloos kwam
te overlijden. In hetzelfde jaar had hij ook te Vervins vrede met
Hendrik IV gesloten (bl. 58), en stierf kort daarna, de kroon
aan zijnen onbeduidenden zoon Philips III nalatende (1598).
Onder diens drie en twintigjarige regering (1598—1621) geraakte
Spanje tot het diepste verval. De inkomsten van het rijk wer-
den door onwaardige gunstelingen verspild; handel en nijverheid
gingen nagenoeg geheel te gronde, en de dweepziekeonverdraag-