Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
-69
Kerk koesterde hij soortgelijke begrippen , en maakte zich daardoor
zoowel de Katholijken als de Puriteinen tot vijand. De vervolging,
waaraan de eerstgenoemden bloot stonden, gaf aanleiding, dat
eenige hunner het misdadige voornemen opvatten, den Koning
om het leven te brengen. Reeds in 1604 werd er eene zamen-
zwering gesmeed, die ten doel had, het parlements-gebouw, op
een oogenblik dat de leden en de Koning zich daarin bevonden ,
door middel van buskruid in de lucht te doen vliegen. Dit gru-
welijk voornemen, dat den naam verkregen heeft van het bus-
kruid-verraad , en waarvan zekere Guy Fawkes de uitvoering
had op zich genomen, werd weinige dagen voor den tijd,
die er voor vastgesteld was, ontdekt (5 Nov. 1605), en had eene
verdubbelde gestrengheid jegens de Katholijken ten gevolge.
Aan den anderen kant nam J.^cobüs verscheidene maatregelen,
die zyne onderdanen hevig tegen hem innamen. In plaats van,
volgens den wensch van het Engelsche volk, partij te kiezen voor
de Protestantsche vorsten in den oorlog , die in 1618 in J3Mi«sc/i/a«d
was uitgebroken (bl. 74), en zijn schoonzoon , den Keurvorst Fre-
derik van de Palts, die door de Katholijke Ligue uit zijne staten
was verdreven te ondersteunen, trachtte hij een huwelyk tot
stand te brengen tusschen zynen zoon en troonsopvolger en de doch-
ter van Philips III van Spanje, en toen dit mislukte, verwierf
hij voor hem de hand van eene andere Katholijke Prinses, do
zuster van Lodewijk XIII van Frankrijk.
De algemeene ontevredenheid nam steeds toe; het Parlement
koos de zijde van het volk, en trachtte zijne regten en belangen
te verdedigen tegen de willekeur des Konings, die eindelijk ge-
noodzaakt was, om toe te geven aan den krachtigen aandrang
zijner onderdanen, en ter verdediging van de regten van zijn
schoonzoon, den oorlog te verklaren aan Spanje en aan den Kei-
zer van Duitschland (1624).
In het volgende jaar stierf hij , en liet de kroon na aan zijnen
zoon Karel I (1625).
§ 25. Spanje gedurende de laatste jaren van Philips II.
Regering van Philips III. De Nederlanden in dal-
zelfde tijdperk.
De laatste regeringsjaren van Philips II waren voor Spanje
even noodlottig als zyne vroegere. De welvaart van het rijk ,
zoowel als van het daarmede verbonden Portugal (bl. 56), werd
geheel aan zijne heerschzuchtige plannen opgeofi'erd. Millioenen
werden verspild om den oorlog in de Nederlanden vol te houden;