Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
-68
cie van het rijk behandeld, hetgeen een opstand ten gevolge had,
waarbij de leren, die over het algenrieen ijverige Katholyken wa-
ren , door de Spanjaarden werden ondersteund. De opstand werd
met geweld onderdrukt, en deed zoowel in Ierland als in Enge-
land de onverdraagzaamheid tegen de Katholijken steeds toe-
nemen.
Eene andere bron van onrust was de voortdurende uitbreiding
van de secte der Puriteinen. In weerwil van de vijandschap der
regering en van de vervolgingen, die zy vaak moesten onder-
gaan , vermeerderde het aantal van degenen, die zich niet aan
de regeling wilden onderwerpen , welke de Koningin omtrent de
godsdienst had voorgeschreven , en met de ontevredenheid op ker-
kelijk gebied ging de ontevredenheid van een groot gedeelte van
het volk ten opzigte van de willekeurige regering van Elizabeth
hand aan hand. De toenemende beschaving en de welvaart van
de burgers was oorzaak, dat zy meer en meer onwillig werden,
de eigendunkelijke maatregelen der Koningin , die inbreuk maak-
ten op hunne godsdienstige en staatkundige vrijheid, te verdra-
gen. De krachtige hand evenwel, waarmede Elizabeth de teugels van
het bewind voerde, belette of strafte iedere poging van verzet
met groote gestrengheid, doch het misnoegen nam in stilte toe,
en zoo werd langzamerhand de grond gelegd tot eene geweldige
uitbarsting , die , zoo als wy in het vervolg zien zullen, eene halve
eeuw later den koninkl'yken troon omver wierp, en aan den zoon
van Elizabeths opvolger het leven kostte.
De oorlog tusschen Engeland en Spanje bleef voortduren tot na
den dood van Elizabeth, die in het jaar 1603 overleed, en op-
gevolgd werd door Jacobus VI van Schotland, die als Jacobus
I den troon van Engeland beklom en den titel aannam van Ko-
ning van Groot-Brittanje.
Jakobus I was een vorst van een zwak en weifelend karakter,
die eene groote mate van nuttelooze geleerdheid aan zeer weinig
gezond verstand paarde, en in tegenoverstelling van Elizabeth,
die zich met krachtvolle en bekwame staatsdienaars omringd had,
zich door onbeduidende gunstelingen liet beheerschen. In plaats
van de vrijheidsliefde van het Engelsche volk op eene verstandige
wijze te leiden, had hij een overdreven denkbeeld van dekonink-
lijke magt, welke h'y beweerde dat onbeperkt was , terwijl de voorreg-
ten en vrijheden des volks, volgens hem, slechts van het welgevallen
der vorsten afhingen, en dus niet als een wettig verkregen regt
der onderdanen, maar alleen als uitvloeiselen van de koninklijke
genade mogten aangemerkt worden. Als hoofd der Anglikaansche