Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
-66
man , een gunsteling van Maria Stuart , welke laatste even-
wel , toen de zaak voor de regtbank kwam, zijne vrijspraak
wist te bewerken. Daarop deed zij den meest onbezonnen stap
baars levens, daar zij drie maanden na Darnley's dood, den
Graaf van Bothavell tot haren gemaal nam. Hierover kwam het
verontwaardigde volk in opstand; de Koningin werd gevangen
genomen, en genoodzaakt de regering neder te leggen ten gunste van
haren eenjarigen zoon, Jacobus VI, die nu tot Koning van Schotland
werd uitgeroepen, met bepaling, dat de Graafvan Murray, ge-
durende zijne minderjarigheid, als Regent het bewind zou voeren
(Julij 15ö7). Bothwell ontvlugtte, zwierf eenigen tijd in den
vreemde om, werd later in Denemarken gevangen gezet, en
stierf krankzinnig.
In het volgende jaar ontsnapte Maria uit hare gevangenis,
verzamelde eenige duizenden harer aanhangers, en herriep hareu
troonsafstand. Zy werd evenwel door de troepen van Murray
geslagen', en vlugtte over de Engelsche grenzen, om van Eliza-
beth bescherming af te smeeken. Dit bewerkte haren geheelen
ondergang. Elizabeth was om de boven vermelde reden reeds
vijandig jegens haar gestemd, en toonde zich bovendien zeer ge-
ërgerd over hare ligtzinnige levenswijze, terwijl zij tevens na-
ijverig was op de schoonheid en bevalligheid van Maria Stuart,
die door een ieder werd geroemd.
Elizabeth weigerde dus eene zamenkomst met de Schotsche Ko-
ningin , vorderde dat deze zich van de beschuldigingen, die op
haar rustten, zou zuiveren, en behandelde haar eindelijk geheel
als gevangene. Van toen af werden er voortdurend zamenzwe-
ringen gesmeed, om Maria Stuart te bevrijden. Hare aanhan-
gers werden daartoe in het geheim aangemoedigd door Phi-
lips II van Spanje, en door de Guises in Frankrijk, hetgeen
eene aanleiding te meer voor Elizabeth werd, om de Neder-
landers in hunnen opstand tegen Spanje en de Hugenoten in
hunne oorlogen tegen de partij der Guises te ondersteunen,
terwijl bij elke nieuwe poging om de ongelukkige Maria Stuart
uit hare langdurige en harde gevangenschap te verlossen, de
vervolging der Katholijken in Engeland in hevigheid toenam.
Eindelijk werd in het jaar 1586 een aanslag ontdekt, die ten
doel had, Elizabeth te vermoorden, de Hervormde godsdienst
in Engeland uit te roeyen, en Maria Stuart op den troon te
plaatsen. Deze laatste werd van medepligtigheid beschuldigd, door
eene regtbank ter dood veroordeeld, en in het begin van 1587,
na eene gevangenschap van 19 jaren, binnenskamers onthoofd.