Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
-65
afzonderlijk kerkgenootschap, dat in Engeland veel aanhangers
telde, maar zich vooral in Schotland uitbreidde, waar het als gods-
dienst van den staat werd aangenomen.
In het laatste ryk regeerde Maria Stuart, die eene klein-
dochter was van eene zuster van Hendrik VJII (I Deel, bl. 212),
en als naaste bloedverwant van Elizabeth, ingeval deze kwam
te overlijden, de Engelsche kroon zou erven. Deze vorstin, die
de Katholijke godsdienst beleed, werd door vele harer geloofs-
genooten, die zoo als gezegd is, aan Elizabeth het regt op den troon
van Engeland betwistten , als de wettige Koningin van dat rijk
erkend, en zij had zelfs na den dood van Maria den titel van Ko-
ningin van Engeland aangenomen. Dit was een der voornaamste
oorzaken van de vijandelijke gezindheid, welke Elizabeth jegens
Maria Stuart bleef koesteren, en die voor deze laatste de
noodlottigste gevolgen had.
Wij hebben reeds vroeger (bl. 44) vermeld, dat Maria Stuart,
wier moeder eene zuster was van Hertog Frans de Guise, in
het jaar 1558 in het huwelyk was getreden met Frans II, toen-
maals Kroonprins, en later Koning van Frankrijk, Op zeer jeug-
digen leeftijd reeds was zij naar het Fransche hof gezonden, waar
zij door hare schoonheid en bevalligheid allen voor zich innam,
maar tevens, te midden der schitterende hoffeesten, zich eene
ligtzinnigheid en zucht tot genot eigen maakte, welke haar ver-
derfelijk werden. Na den dood van haren gemaal, in 1560, keerde
zij naar Schotland terug, vroar hare moeder, die gedurende hare
afwezigheid als Regentes het bewind had gevoerd , kort te voren
was overleden. Zij kwam hier in zeer moeijelijke omstandighe-
den. De Puriteinen, die, door hevige ij veraars aangevoerd, had-
den weten te bewerken, dat hunne kerkleer als godsdienst van
den staat was aangenomen, waren haar om haar geloof vijandig
eniwerden in het geheim door Elizabeth , die anders den Puri-
teinen volstrekt niet genegen was , ondersteund. In 1565 huwde
Maria haren neef, Hendrik Darnley, een ijdel en trotsch mensch,
die zich weldra door zijne ruwe zeden verachtelijk maakte bij de
fijn beschaafde Koningin , wier afkeer jegens hem ten top steeg
toen hij door jaloerschheid gedreven, haren geheimschry ver en ver-
trouweling, Rizzio, die hoog bij haar in gunst stond, onder hare
oogen liet vermoorden. Kort daarna kwam Darnleï op geweld-
dadige w'yze om het leven : een landhuis buiten Edinbiirg, waar-
in hij ziek te bed lag, vloog door buskruid in de lucht (Feb. 1567).
Het algemeen gevoelen wierp de schuld van den moord des
Konings op den Graaf van Bothwell, een Schotsch edel-
II. 5