Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
-57
tot sluipmoord zyne toevlugt nam, en op het onverwachts (De-
tember 1588) Hendrik de Guise en een zyner broeders door
gehuurde moordenaars om het leven liet brengen. Nu verklaarde
de Ligue hem van den troon vervallen, en erkende Karel van
Mayenne, een jongeren broeder van Hendrik de Guise als hoofd
van de Ligue, en Algemeen Stadhouder des rijks.
Weinige dagen na den moord der Gdises stierf Katharina de
Medici, nadat zij op haar doodbed aan haren zoon den raad had
gegeven, zich met Hendrik van Navarre te verzoenen, en met
hem hun gezamenlyk regt op den Franschen troon tegen de Ligue
te verdedigen. Hij gaf hieraan gehoor, verbond zich met Na-
varre, en sloeg, met hem het beleg voor Parijs; doch eer zy de
stad, door hongersnood geteisterd, konden meester worden, werd
Hendrik III door een dweepzieken monnik, Jakor Clement, met
een mes doodgestoken (Augustus 1589).
Hendrik van Navarre werd nu terstond onder den naam van
Hendrik. IV door zijn leger tot Koning uitgeroepen; maar de
hevige tegenstand der Ligue was oorzaak, dat hij in verscheidene
jaren niet tot het rustige bezit van den troon kon geraken. Toen
de Kardinaal van Bourbon (bl. 51), die door de Ligue voor de
leus tot Koning was verheven , gestorven was, trachtte Philips
II, die zich nu openlijk in de Fransche zaken mengde , en den
Hertog van Parnia met een Spaansch leger uit de Nederlanden tot
ondersteuning der Ligue naar Frankrijk zond, de kroon van dat
rijk voor zyne dochter Isabella Cl ara Eugenia te verwerven.
Hij grondde zich daarbij op de omstandigheid, dat hare moeder
eene zuster van de drie laatste Fransche Koningen was geweest,
hoewel de bestaande wetten de vrouwen in Frankrijk van de
troonsopvolging uitsloten.
Zyne pogingen leden evenwel schipbreuk. Ruim drie jaren had
de oorlog na den dood van Hendrik III geduurd, en had zijn
heldhaftige opvolger met groot beleid de overmagt van Parma
zoowel als van Mayenne in meer dan één veldslag, waaronder de
slag bij Ivry (1590) de beroemdste was, overwonnen, toen de
Ligue eene vergadering der Algemeene Staten byeen riep, om een
Katholyken Koning te verkiezen (1593). Hier deed Philips de
voorgewende regten zijner dochter bepleiten; doch het nationaal
gevoel der Franschen verzette zich tegen zyne voorstellen. Mayenne,
die op verre na de geestkracht en de bekwaamheden van zijnen
vader en van zijnen oudsten broeder niet bezat, bleef besluiteloos
en had ook buitendien geen aanhang genoeg om hoop te kunnen
koesteren, dat hem de kroon gegeven zou worden.