Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
56
meesten aanhang bij het volk, dat geen vreemd vorst tot koning
wilde; doch Philips wist zijne aanspraken met een krachtig le-
ger te ondersteunen, hetwelk hij onder bevel van den Hertog
van Alva naar Portugal zond. Deze versloeg de troepen van An-
ton, die daarop naar Frankrijk week, en veroverde het rijk voor
Philips, die nog in het najaar van 4580 tot koning werd uitge-
roepen. Deze gebeurtenis verhaastte het diep verval van Portugal:
de Nederlariders, die vroeger grooten handel op Lissabon dreven,
werden nu als vijanden geweerd, en kregen daardoor aanleiding
zelve naar Indië te varen, waar zij de meeste Portugeesche ko-
loniën veroverden, en zoodoende den wereldhandel tot zich trok-
ken.
Herhaalde pogingen van de Portugezen , om zich van het Spaan-
sche juk te ontslaan, bleven in de eerstvolgende jaren zonder
gevolg.
§ 21. De oorlog der drie Hendrikken. Dood van Hendrik
III. Regering van Hendrik IV.
De dood van den Hertog van Anjou had allergewigtigste gevol-
gen voor Frankrijk. Hendrik III, geheel leen speelbal geworden
van de Ligue, ontnam den Protestanten de godsdienstvrijheid,
die hun in 1580 (bl. 50), zeer tegen den zin van de partij der
Guises, was toegestaan. Een nieuwe burgerkrijg ontbrandde (1587),
die de achtste was sedert het begin van den strijd in 1562, en
naar de hoofdpersonen, Hendrik III, Hendrik van Navarre en
Hendrik de Guise, den naam heeft verkregen van de oorlog der
drie Ilemlrikken. De Koning, met de Ligue, stond in dien oorlog
tegenover de Hugenoten, onder de aanvoering van Hendrik van
Navarre.
Deze laatste, die groote veldheerstalenten bezat, behaalde in
October 1587 bij Coutras (1) eene volkomen overwinning, welke
de verbittering der Ligue nog deed toenemen. Hare hevigste
aanhangers, zonder vertrouwen op den ellendigen Koning, die
alleen uit vrees en krachteloosheid tot hunne zijde was overge-
gaan , vormden in Parijs eene vereeniging, welke luide de afzet-
ting van Hendrik III en de troonsbeklimming van Hendrik de
Guise begeerde. De burgers trokken partij voor hen, en ver-
joegen den Koning, die de stad met geweld wilde bedwingen ,
en nu in den uitersten nood, door alle partijen evenzeer veracht,
(1) Coutras ligt iu het zuiden van FranTcrijk, omtrent 5 mijlen ten N. O.
' van Bordeaux.