Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
Willem van Oranje het slagtoffer werd van den moorddadigen
aanslag van Balthasar Gehards.
Intusschen had Philips II in het jaar 1580 zijn grondgebied
aanzienlijk vermeerderd door de verovering van Portugal, Dit
rijk had gedurende de regering van Emanuel den Groote (bl. 2)
en van zijnen zoon Johan III (1521—1557) zijne ontdekkingen en
veroveringen in de andere werelddeelen voortgezet, en was onder
den laatstgenoemde tot het toppunt van luister geklommen. De
uitgestrekte koloniën in Oost-Indië en het rijke Brazilië in Zuid-
Amerika, hetwelk in 1500 door den Portugeeschen zeevaarder
De Cabral ontdekt was geworden, werden een bron van rijkdom,
die echter langzamerhand verderfelijk werd voor den geest der
natie, daar met het toenemen der weelde ook de oude helden-
moed verdween, en de zucht om spoedig en gemakkelijk geld
te winnen in de plaats trad van den vroegeren ondernemings-
geest , die door het trotseren van gevaren en zelfopofferende va-
derlandsliefde , de grootlieid van het rijk had gevestigd. Daarbij
kwam nog de verderfelijke invloed, welke de Jezuïten op het
staatsbestuur wisten te verkrijgen , terwyl de godsdienstige on-
verdraagzaamheid, tegelijk met het invoeren van de Inquisitie,
nog meer toenam dan in Spanje. De treurige gevolgen daarvan
deden zich in den hoogsten graad gevoelen onder de regering
van Sebastiaan , den . kleinzoon en opvolger van Johak III, die
in 1557, naauwelijks drie jaren oud, den troon beklom. Door de
Jezuïten opgevoed, bleef hij ook na zijne meerderjarighei<l aan
hunnen invloed onderworpen , en ondernam in het jaar 1578, op
hunne aansporing, een togt naar Afrika, om Maro/c/io te veroveren
en daar het Christendom te verbreiden. Deze slecht beraamde
onderneming had een noodlottigen uitslag: het Portugeesche le-
ger werd bij Alkassar geheel verslagen, en Sebastiaan zelf kwam
nimmer weder te voorschijn.
Zijn zesenzestigjarige oudoom Hendrik beklom nu den troon ,
en toen ook deze twee jaren later (1580), even als zyn voorganger,
kinderloos gestoi'ven was, dongen verscheidene afstammelingen
van Emanuel den Groote naar de kroon van Portugal. Eendaar-
van was Anton van Crato; wiens vader een zoon was van Ema-
nuel, doch die de wettigheid van zijne geboorte niet bewijzen
kon; de tweede was Katharina, Hertogin van Braganza, die
een jongeren zoon van Emanuel tot vader had , en de derde
was Philips II van Spanje, die geboren was uit het huwelijk
van Karel V met eene dochter van Emanuel.
Van deze drie mededingers vond Anton van Crato terstond den