Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
53
winning (1571), die wel is waar door de verkeerde maatregelen,
welke men later nam , zonder gevolgen bleef, maar aan Don Jan ,
die eenige jaren later door zijnen broeder Philips II als Landvoogd
naar de Nederlanden werd gezonden, een luisterrijken naam door
geheel Europa verschafte.
De voornaamste gebeurtenis gedurende de regering van Philips
II was de opstand der Nederlandsche gewesten. Daar deze echter
in de geschiedenis van ons vaderland meer bijzonder wordt be-
handeld, behoeft hier slechts aan enkele hoofdpunten van dien
gedenkwaardigen strijd herinnerd te worden.
De weigering van Philips II om den Hervormden vrijheid van
godsdienst toe te staan, en zijn streven om langzamerhand tot
een onbeperkt gezag in deze gewesten te geraken, hadden de
ontevredenheid der vrijheidlievende Nederlanders opgewekt. De
strenge plakkaten tegen de belijders der Protestantsche leer en
de vrees voor de invoering der Spaansche Inquisitie riep het Fer-
hond der edelen in het leven (1565), welks oprigting eenigen tijd
later gevolgd werd door de dolzinnig verwoestende uitspatting
van de opgeruide lagere volksklasse, die in de voornaamste ge-
westen de kerken en kloosters vernielde (1506). Deze beelden-
storm en de meer en meer toenemende spanning was oorzaak,
dat Philips tot tuchtiging van de weèrspannigen en lot uitroeijing
der nieuwe godsdienstleer een leger onder den Hertog van Alva
naar de Nederlanden zond (1567). De onverbiddelijke wreedheid
en willekeur van Alva en zijne gruwelijke vervolgingen deed den
oorlog uitbreken. Onder de leiding van Prins Willem van Oranje
begon het verdrukte Nederlandsche volk den beroemden worstel-
strijd (1568), die eerst tachtig jaren later met het verkrijgen van
eene volkomen onafhankelijkheid eindigde.
De inneming van den Briel door de Watergeuzen gaf, nadat
een inval van den Prins en zijne broeders in 1568 mislukt was,
in 1572 voor het eerst een hechten steun aan de opgestane gewes-
ten , en reeds vleide zich Willem van Oranje met de bedriege-
lijke hoop, dat Koning Karel IX van Frankrijk hem in den strijd
tegen Spanje zou ondersteunen (bl. 49), toen de gruwelijke moord
in den St. Bartholomeusnachl al zijne uitzigten van die zyde ver-
nietigde, en hij gedwongen werd zijn leger ten tweeden male af
te danken.
Intusschen werd de strijd door de Nederlanders met helden-
moed volgehouden ; de eene stad na de andere koos de zijde van
Oranje ; Alva verliet het land, wanhopende aan de onderwerping
van het kleine, zoo zeer door hem geminachte volk, en werd