Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
50
kwam, waarbij hun op nieuw onbeperkte vrijheid van godsdienst-
oefening werd toegestaan.
Eenige weken te voren was de Hertog van Atijou tot Koning
van Polen verkozen (April 1573).
Het stamhuis der Jagellonen (I Deel, bl. 222) was namelijk in
het vorige jaar uitgestorven , en het was Maria de Medici ge-
lukt , de Poolsche edelen, wier onderlinge naijver hun belette,
een koning uit hun midden te benoemen, door kuiperij en om-
kooping te bewegen, hunne keuze op haren zoon Hendrik van
Anjou te vestigen. Deze vertrok kort daarop naar Polen om zijne
nieuwe kroon in bezit te nemen.
In het volgende jaar stierf Koning Karel IX zonder kinderen na
te laten, zoodat de regering overging op zijnen broeder Hendrik ,
die uit Polen terugkeerde, zonder daar eenige orde op het be-
stuur te stellen, en als Hendrik III den troon van Frankrijk
beklom.
Onder de regering van dezen nietswaardigen en aan de meest
schandelijke vermaken overgegeven vorst, werd Frankrijk het
tooneel van de vreeselijkste verwarring. Naarmate het aanzien
van den algemeen verachten Koning daalde, klom dat der Guises
des te hooger. Steeds even krachtig ijverende voor het Katholijke
geloof en voor de uitroeijing der Hugenoten, en meer dan ooit
vervuld met het vaste voornemen om de heerschzuchtige plannen
tot verheffing van hun geslacht door te zetten , bragten zij einde-
lijk in 1576 tusschen de aanhangers hunner partij een verbond
tot stand, dat den naam van de Heilige Ligue verkreeg, en in
het geheim begunstigd werd door Philips H van Spanje.
Het openlijk aangegeven doel dezer Ligue was bescherming van
het Katholijke geloof en uitroeijing der Hervormde leer, doch in
het geheim reikten de plannen der hoofden van het verbond veel
verder, en dachten sommigen welligttoen reeds aan demogelijkheid
om Hendrik de Guisio op den troon van Frankrijk te brengen.
Die mogelijkheid toch bestond inderdaad: Koning Hendrik III
was door alle partijen gelykelijk veracht, en wanneer men hem
al niet bij zijn leven van de regering ontzette, dan zou toch zijn
dood tot eene verandering kunnen leiden. Ilij had geene kin-
deren en slechts éénen broeder. Hertog Frans van Alencon, die
kort na de troonsbeklimming van Hendrik III den titel verkreeg
van Hertog van Anjou, onder welken hij, ook in de geschiedenis
der Nederlanden, meer bekend is. Deze Hertog van Anjou echter
was een ijdel, onbeduidend en woelziek vorst, die herhaaldelijk
onlusten in het rijk verwekte, en zich zelfs met de Hugenoten