Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
48
der troepen, die Oranje in dat jaar naar FranATy/f had gezonden,
toen hij het leger had moeten afdanken, waarmede hij te vergeefs
gehoopt had de Spanjaarden uit de Nederlandsche gewesten te
verdrijven. (1)
Deze ondersteuning en die, welke zij bovendien nog uit En-
gelajid en Duitschland bekwamen , stelden de Hugenoten in staat,
den strijd tegen de Katholijke partij, welke in Hendrik de Guise,
den zoon van den vermoorden Frans , een uitstekend aanvoer-
der had verkregen, die met dezelfde geestkracht en denzelfden
moed als zijn vader , diens plannen tot uitroeijing der Hugenoten
en tot vermeerdering van het aanzien van zijn geslacht voort-
zette.
Te midden van dit alles was de jeugdige Karel IX niet veel
meer dan een Koning in naam. Zijne moeder en de magtige
partij der Guise's hadden het gezag in handen, en bestuurden de
zaken van het ongelukkige rijk , dat in alle rigtingen evenzeer
door Spaansche , Engelsche, Duitsche en Zwitsersche soldaten,
als door de ingezetenen zelve, doorkruist en verwoest werd.
Eindelijk kwam er weder een korte tijd van verademing,
toen in 1570 voor de derdemaal vrede tusschen de vijandige par-
tijen gesloten wenl, met bepaling dat de Hugenoten hunne gods-
dienst vrijelijk zouden mogen uitoefenen, behalve te Parijs en
ter plaatse waar het hof zich ophield, terwijl zij tevens geregtigd
werden tot het bekleeden van ambten en waardigheden. Deze
vrede was gedeeltelyk een gevolg van den jammerlijken toestand,
waarin het land zich bevond, en van gebrek aan het benoodigde
geld om de koninklijke troepen te betalen; maar in den grond
der zaak was deze verdraagzaamheid slechts schijnbaar,en diende
deze tijdelijke verzoening slechts om de Hugenoten in slaap te
wiegen, en aan de partij des Konings tijd te geven om een af-
afschuwelijk plan tot hunne vernietiging voor te bereiden.
In het diepste geheim werden door Katharina de Medici en
enkele harer vertrouwelingen uitgebreide maatregelen genomen
om de aanzienlijkste Hugenoten naar Parijs en andere met ko-
ninklijke troepen bezette plaatsen te lokken, ten einde daarna door
een algenieenen moord al de gehate tegenstanders op eenmaal uit
te roeijen. Men nam nu den schijn aan , alsof de bepalingen van
den vrede ernstig gemeend waren , en dreef de geveinsdheid zoo
ver, dat men onderhandelingen met Engeland en met de Neder-
landers aanknoopte, en zelfs aan Coligny beloofde, dat men hem
(I) Zie de Handleiding tot de iennïs der Vaderlandsche geschiedenis , §16
van het II Tijdperk.