Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
45
Spanje had zich een uitstekend iirijgsman, Frans van Lotharingen,
Hertog van Guise, roemrijk onderscheiden, en zoowel door de
diensten , welke hij had bewezen als door zijne eerzucht, grooten
invloed aan het hof verkregen. Gesproten uit het oud adellijke
geslacht der Hertogen van Lotharingen, en zelfs bewerende in
de vrouwelijke lijn van Karel den Groote af te stammen, had
zoowel deze Frans de Guise als zijn broeder, de Kardinaal
Karel de Guise, een bekwaam staatsman, zich spoedig tot groot
aanzien weten te verheffen. De luister van hun geslacht werd
nog bevorderd door het huwelijk hunner zuster met Koning Ja-
kobus V van Schotland (1), en hun invloed in Frankrijk was
aanmerkelijk toegenomen, toen de troonsopvolger, de latere Ko-
ning Frans II, met Maria Stuart, de dochter van Jakobus, huwde.
De magt der Guises wekte natuurlijk den naijver van vele
aanzienlijken in Frankrijk op, en vooral waren de twee prinsen
van den bloede, Anton , Koning van Kavarre (2) en zijn broeder
Lodewijk van Condé, de naaste bloedverwanten des Konings, die
zich door de trotschheid en de aanmatigingen van de Lotharing-
sche Heeren gekrenkt gevoelden.
De Guises, die ijverige aanhangers waren van het Katholijke
geloof, traden op als krachtige verdedigers van het Pauselijk ge-
zag tegen den meer en meer toenemenden invloed der Hervor-
ming, welke in Frankrijk steeds vorderingen maakte, in weêr-
wil der bloedige vervolgingen, waaraan de belyders der nieuwe
leer, zoowel onder de regering van Frans I als van Hendrik H,
blootstonden.
De Hervormden, die in Frankrijk den naam van Ilugen/)len
droegen (3), vonden onder deze omstandigheden en bij de ver-
volging, welke zij van de Guises en hunne aanhangers te l'y-
den hadden, steun bij de voornoemde Prinsen van den bloede,
die zich van hunne zijde, gedeeltelijk uit godsdienstige over-
tuiging , gedeeltelijk om zich tegen hunne tegenstanders te ver-
sterken , aan de Hervormden aansloten. Onder dezen telden men
bovendien verscheidene mannen van aanzien, als de Admiraal
(1) Jakobds V was zijn vader Jakobtis IV (1 Deel, bl. 211) in 1513
opgevolgd, en stierf in 1542, weinige dagen na de geboorte van Mabia
Stüabt.
(2) Anton van Bourbon was koning van .Vmjoi-re geworden door zijn huwe-
lijk met Johanna , de kleindochter van Johan d'Albbet (1 Deel bl. 216).
(3) De oorsprong van dit woord is niet met zekerheid bekend; volgens
eene zeer waarschijnlijke afleiding is het eene verbastering van bet Iloogduit-
sche woord Tlidgenossen (Eedgenooten . verbondenen).