Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
IA
den tijd van vijf jaren tusschen Frankrijk en Spanje gesloten was
(bl. 38), werd in het begin van het volgende jaar door de Fran-
schen weder verbroken, en de oorlog werd met nieuwe woede
hervat. Philips II van Spanje, die gehuwd was met Maria,
Koningin van Engeland (bl. 42), wist deze te bewegen , insge-
lijks den oorlog aan Frankrijk te verklaren en hem hulptroepen
te zenden, zoodat hij het noorden van dit rijk met overmagt kon
aanvallen. In twee veldslagen, bij St. Quinlijn (1557) en bij
Grevelingen (1558) (1) bleven de Spanjaarden, voornamelijk door
het beleid en den moed van Lamoraal, Graaf van Egmont, be-
velhebber der Spaansche ruiterij, overwinnaars, terwijl daaren-
tegen de Franschen een zeer gewigtig voordeel behaalden door
de verovering van Calais (1558) , de laatste bezitting, die de
Engelschen nog in Frankrijk hadden overgehouden (Ie Deel, bl. 206).
Eenigen tijd daarna stierf Maria van Engeland, en werd door
hare zuster Elizabeth opgevolgd (bl. 42), hetgeen Philips, in
de overtuiging dat h'y van deze geen onderstand verkrijgen zou ,
naar het einde van dezen oorlog deed verlangen. Daar de Fran-
schen, ten gevolge der ondervonden nederlagen, insgelijks tot on-
derhandelen geneigd waren , kwam in het jaar 1559 de vrede te
Cdteau-Cambresis (2) tusschen Spanje, Engeland en Frankrijk tot
stand. Bij dien vrede werd bepaald, dat Philips II de dochter
van Hendrik II van Frankrijk zou huwen. Deze echtverbindtenis
kwam kort daarna tot stand , en werd te Tarijs met schitte-
rende feesten gevierd, die voor Hendrik II een noodlottig einde
namen; hy werd namelyk op een tournooi door den Graaf de
Montgommery doodelijk aan het hoofd gekwetst, en stierf eenige
dagen later, de kroon nalatende aan zijnen zestienjarigen zoon
Frans H, die in 1558 gehuwd was met Maria Stuart,
Koningin van Schotland (bl. 65).
Met de regering van dezen vorst begint een tijdperk van bijna
dertig jaren, gedurende hetwelk Frankrijk ten prooi was aan al
de jammeren en de ellende van eenen vreeselyken burgeroorlog,
die het ten gronde dreigde te rigten. De aanleiding daartoe was
deels van godsdienstigen, deels van staatkundigen aard, en ver-
eischt tot goed begrip der volgende gebeurtenissen eene korte
vermelding.
In de hierboven vermelde oorlogen van Hendrik II tegen
(1) St. Quintijn. ligt aan de Somme ten Z. van Kamer'jk; Orevelingen
tusschen Duinlcerl(en en Calais.
(2) Ten O. van Kamerijk.
4