Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
41
Elizabeth, de dochter zyner tweede gemahn, verklaarde hij
even eigendunkelijk insgelijks voor onecht, en sloot haar ook van
de troonsopvolging uit. Het een zoowel als het ander herriep
hij nog voor zijnen dood, doch bepaalde by uitersten wil. dat
zijn zoon Eduard , die toen nog slechts negen jaren telde, hem
zou opvolgen.
De korte regering van dezen jeugdigen vorst (1547—1553) was
gekenmerkt door kuiperijen en openbare vijandelijkheden van
de aanzienlykste leden van den Engelschen adel, die elkander
het gezag gedurende de minderjarigheid des Konings betwistten.
Een hunner, de Hertog van Norlhimberland, die in 1552 het
hoofd van het bewind werd, vormde het plan, om de konings-
kroon in zyn geslacht over te brengen. Daar namelyk de zwakke
gezondheid van Eduard VI hem geen lang leven voorspelde , en
bij zijnen dood de regering aan zijne oudste zuster Maria zou
komen, die even als hare moeder, Katharina van Arragon,
eene ijverige aanhangster was van de Katholijke godsdienst,
maakte Norlhumherland gebruik van de gehechtheid des jongen
konings aan de Hervormde beginselen , om hem tot het onregt-
vaardige besluit te brengen, zijne zuster Maria van de troonsop-
volging uit te sluiten, en eene kleindochter van eene zuster van
Hendrik VIII, de jeugdigeen beminnenswaardige Johanna Gray,
die met Northumberlands zoon gehuwd was, tot erfgenaam van
de kroon te bestemmen. Eduard gaf aan dien wensch gehoor,
en stierf kort daarna, nog geen zestien jaren oud (1553).
Terstond daarop werd Johanna Gray door de aanhangers van
haren schoonvader tot koningin uitgeroepen , doch Maria , die
met gi-oote geestkracht te werk ging, en door het grootste ge-
deelte van het volk als wettige koningin erkend werd, verza-
melde hare aanhangers om zich, trok Londen, dat zich vóórhaar
verklaard had, eenige dagen later zegevierende binnen , en nam
Johanna Gray, haren echtgenoot en haren schoonvader gevangen,
die allen, benevens vele hunner aanhangers, binnen weinige maan-
den den dood op het schavot vonden.
Maria begon terstond na hare troonsbeklimming met de Ka-
tholijke kerk in Engeland te herstellen, en de Hervorming, die
gedurende de regering van Eduard VI vele vorderingen gemaakt
had, met klem tegen te gaan. Zij voerde eerst de kerk van
haren vader Hendrik VIII op nieuw in, doch erkende kort daar-
op de hecrschap|pij van den Paus weder, met wien zij zich ver-
zoende. In plaats echter, dat zij zich bepaalde tot het herstellen
van de kerkleer, die zij uit overtuiging was toegedaan , ging zij