Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
40
kracliting van alle wetten en regten van het Engelsche volk , dat
liij door bloedige teregtstellingen in bedwang hield. De gewigtig-
ste daad van zijne regering was zijne afscheiding van de Katho-
lijke kerk. Hij werd hiertoe gebragt, omdat hij zich wilde doen
scheiden van zijne gemalin, Katharina, van Arragon, eene doch-
ter van Ferdinand en Isabella , en dus eene tante van Karel
V, (bl. 15), tot welke scheiding de Paus volstandig weigerde
zijne toestemming te geven. In weerwil daarvan liet Hendrik
door eenige hem toegedane geestelijken zijn huwelijk ontbinden
(1532); en toen de Paus dien ten gevolge den banvloek over hem
uitsprak, verklaarde hij zich zeiven tot hoofd van de Engelsche
kerk, liet eene geloofsleer afkondigen, die weinig van de ka-
tholijke leer afweek, en vorderde van zijne onderdanen op dood-
straf onderwerping aan zijne voorschriften en aan al de wijzigin-
gen welke hij nu en later daarin bragt. Van de leerstellingen van_
Luther en andere hervormers was hy een hevig tegenstander,
en daar hij op de gruwelykste wijze woedde tegen allen, die
slechts in het geringste afweken van hetgeen hij als geloofspunten
vaststelde, stonden zoowel de Protestanten als de aanhangers van
den Paus aan gedurige vervolgingen bloot.
V'yf malen huwde hij na zijne scheiding van Katharina van
Arragon-, twee zijner gemalinnen liet hy onthoofden: van eene
andere liet hij zich scheiden; eene stierf na een jaar met hem
gehuwd te zijn geweest, en de laatste overleefde hem (1).
Na eene regering van acht en dertig jaren, stierf de dwinge-
land (1547) met nalating van twee dochters, Maria en Eliza-
beth, en een zoon Eduard. De oudste, Maria, was eene doch-
ter van Katharina van Arragon, en door haren vader voor
onwettig en onbevoegd tot de troonsopvolging verklaard. Hij
wendde namelijk voor, dat zijn huwelijk met Katharina volgens
de voorschriften de Kerk eigenlijk nooit geldig had kunnen zyn ,
omdat z'y vroeger met zijn ouderen broeder Arthur gehuwdwas
geweest, iets hetgeen hij ook in der tijd als een reden tot schei-
ding had opgegeven, niettegenstaande de Paus de kerkelijke ver-
gunning tot zijn huwelijk had verleend.
(1) Deze vyf gemalinnen waren: Anna. Boletn , die in 1536 onthoofd
werd; Johanna Seymodb, die in 1537 stierf; Anna van Kleef, met wie hij
in 1510 een huwelijk sloot, dat hij terstond weder verbrak; Kathakina
Howard, die hij in 1542 liet onthoofden, en Kathabina Parb , die na
den dood van Hendrik VIII, met den broeder van Johanna Sktmoub in
den echt trad.