Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
39
bestuur het regt had, die godsdienst in den staat in te voeren ,
welke het voegzaam oordeelde, en dat andersdenkenden de vrij-
heid zouden hebben, met hunne goederen ongehinderd het land
te verlaten ; dat eindelijk ieder Katholijk geestelijke, die tot de
Hervorming overging, zijne waardigheid en zijne inkomsten zou
verliezen, en door een ander, die de Katholijke leer was toege-
daan , zou vervangen worden. Deze laatste voorwaarde, hot
herkelijk voorbehoud genoemd , was niet dan na hevigen tegenstand
van de zijde der Protestanten in het verdrag opgenomen , en wel
met bijvoeging, dat men het over dit punt niet had kunnen eens
worden.
Eene maand na het sluiten van den Augsburgschen godsdienst-
vrede stond Karel V de regering over de Nederlanden, en in het
begin van 15.56 die over Spanje, Sicilië, Sardinië, Franche Comlé
en de Spaansche bezittingen in Amerika, aan zijnen zoon Philips
af, aan wien hij twee jaren te voren , bij gelegenheid van zijn
huwelijk met Maria, Koningin van Engeland (bl. 42), reeds bet
Koningrijk Napels geschonken had. In September droeg hij de
keizerlijke waardigheid aan zijnen broeder Ferdinand op, en
begaf zich naar Spanje, waar h'y zijn intrek nam in het klooster
Si. Just in Eslremadnra. Mismoedig over het mislukken zijner
groote ontwerpen, teleurgesteld in zijne heerschzuchtige plannen
om in al zijne landen een krachtig en onbeperkt vorstelijk gezag
te vestigen en de eenheid in de Christelijke kerk te herstellen ,
ter neergebogen door ligchamelijk lijden, verlangde hij het over-
schot zijner dagen in rust door te brengen. Hij leefde nog twee
jaren afgezonderd van de wereld , hoezeer hij nog altijd belang
bleef stellen in de aangelegenheden van het rijk en daarop nog
eenigen invloed bleef uitoefenen, en stierf in het jaar 1.5.58.
Zijn moeder Johanna (bl. 16), die tot aan haren dood krank-
zinnig bleef, was in 1555 in zeer hoogen ouderdom overleden.
§ 15. Engeland onder de regering van Hendrik VIIJ,
Eduard VI en Maria.
Hendrik VIH , Koning van Engeland, van wiens deelneming
aan de oorlogen tusschen Karel V en Frans I hierboven reeds
melding is gemaakt, was zijnen vader Hendrik VII in 1509 op-
gevolgd. Zijne regering was eene aaneenschakeling van gruwelen,
en de uitgestrekte magt, welke zijn voorganger reeds aan de
kroon had weten te bezorgen, werd door hem misbruikt tot ver-