Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
36
voordat hij zijne strijdkrachten verzameld had, waarbij zij groote
voordeelen hadden kunnen behalen, gingen zij zeer langzaam en
weifelend te werk, hetgeen Karel gelegenheid gaf, zich aanzien-
lijk te versterken. Nu trachtten de verbondenen , maar te ver-
geefs , met hem in onderhandeling te treden; hij weigerde alle
toenadering, en eischte dat de twee voornaamste hoofden van
het verbond, de Keurvorst Johan Frederik van Salisen (1) en
de Landgraaf Philips van Hesseti zich met leger, land en on-
derdanen op genade en ongenade zouden overgeven. Deze wilden
zich hieraan niet onderwerpen, doch trokken met hunne troepen
naar hunne stjaten terug, daar er inmiddels in Sahsen gebeurte-
. nissen waren voorgevallen, die de terugkeer van den Keurvorst
dringend noodzakelijk maakten.
Gedurende zijne afwezigheid namelijk had zijn neef Hertog
Maurits van Saksen, de afstammeling van een anderen tak van
het oude Saksische geslacht, wiens gebied in do zuidelijk en
oostelijk gelegen landen tusschen en-Bo/zemen lag, en die se-
dert lang met zijnen neef in onmin was, een inval in het Keur-
vorstendom gedaan, en dit nagenoeg geheel veroverd. Hij was
daarbij opgetreden als bondgenoot van den Keizer, die hem de
keurvorstelijke waardigheid had toegezegd, en aan wien hij zijne
medewerking uit staatkundige redenen verleende, hoezeer hij zelf
de Hervormde godsdienst beleed, en gehuwd was met eene doch-
ter van Philips van Hessen.
^ De Keurvorst heroverde zijn land binnen korten tijd, in het
begin van 1547, en viel daarop Maurits in zijn eigen gebied
aan. Deze trad om tijd te winnen, in onderhandeling, toen
de Keizer in aller ijl naar Bohemen rukte, zich met de troepen
van zijn broeder Ferdinand vereenigde, en zijn leger, onder het
bevel van den Hertog van Alva, een der bekwaamste krijgs-
oversten van zijnen tijd, met snelle marschen naar Saksen deed
trekken. De Keurvorst week terug, doch werd bij Milhlbenj,
een plaatsje op den regter oever- der Elbe, tot het gevecht ge-
dwongen. Na een hardnekkigen strijd van acht uren behaalden
de Keizerlijken de overwinning; de Keurvorst werd gevangen
genomen ; zijne hoofdstad moest zich eenige weken later over-
geven, en zijn land, met uitzondering van een klein gedeelte,
werd, met de keurvorstelijke waardigheid, aan Maurits raw^a/isem
geschonken.
(1) JoiiAN Fbedeeik was zijn vader, Johan den Standvastige, iu 1532
opgevolgd.